HotFreeBooks.com
Dictionary English-Spanish-Tagalog
by Sofronio G. Calderon
Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     Next Part
Home - Random Browse

Cesspool, n. [séspul]
Cloaca, sumidero.
Alulod ó pádaluyan ng maruming tubig sa bahay.

Chafe, n. [chef]
Acaloramiento, furor, cólera.
Pag-iinit, poot, yamot.

Chafe, v. [chef]
Enojar, irritar; acalorarse, frotar.
Mag-init, mapoot, mayamot; kuskusin upang mag-init, humagod,
kumuskos.

Chaff, n. [chaf]
Zurrón, hollejo; paja.
Supot na katad; ipá.

Chaffer, v. [cháfær]
Regatear, baratear.
Tumawad, tawaran, baratahin.

Chagrin, n. [chagrín]
Mal humor, enfado, pesadumbre.
Inip, yamot, gálit, panglaw, samâ ng loob.

Chagrin, v. [chagrín]
Enfadar; entristecer.
Magalit, mayamot; mamanglaw.

Chain, n. [cheín]
Cadena.
Tanikalâ.

Chain, v. [cheín]
Encadenar.
Tanikalaan, talian ng tanikalâ.

Chair, n. [cheír]
Silla.
Silya, likmuan, úpuan, luklukan.

Chairman, n. [cheírman]
Presidente.
Pangulo.

Chaise, n. [chez]
Coche.
Karwahe.

Chaldron, n. [cháldræn]
Chaldrón.
Takal ng uling na may pitong pung aroba.

Chalice, n. [chális]
Caliz.
Kalis, kupon ó kopang ginagamit ng parì sa misa.

Chalk, n. [choc]
Yeso.
Yeso.

Chalk, v. [choc]
Dibujar con yeso.
Sumulat sa pamamagitan ng yeso.

Challenge, n. [chaléndch]
Desafio, recusacion.
Hamon, balà.

Challenge, v. [chaléndch]
Desafiar, recusar.
Humamon; magbalà; hamunin; pagbaláan.

Challenger, n. [chálendcher]
Desafiador, duelista.
Ang nanghahamon.

Chamber, n. [chémbær]
Cámara, cuarto, aposento.
Silíd, kwarto.

Chamber-council, n. [chémbær-cáuncil]
Comunicacion confidencial; consejo secreto.
Panayan na lihim; sangguning lihim.

Chamber-council, n. [chémbær-cáuncil]
Jurisconsulto, abogado.
Abogado, sanggunian sa pamamalakad ng kautusan.

Chamberlain, n. [chámberlin]
Camarero.
Kamarero, katiwalà sa kamara ó silid.

Chamber maid, n. [chémbærmed]
Moza de camara.
Alilang babae na katiwalà sa silid.

Chamber pot, n. [chémbær-pot]
Orinal.
Orinola, ibîan.

Chameleon, n. [camílien]
Camaleon.
Hunyangò.

Chamfer, n. [chámfær]
Arruga.
Kulubót.

Chamfer, v. [chámfær]
Arrugar.
Pangulubutin.

Champ, v. [champ]
Morder; mascar.
Kumagat; ngumuyâ.

Champagne, n. [champén]
Vino de Champaña.
Champan, alak sa Champaña.

Champaign, adj. [champén]
Abierto ó llano.
Lwal, malawak.

Champaign, n. [champén]
Campiña, llanura.
Parang, dakong lwal.

Champion, n. [chámpien]
Campeon; héroe.
Bayani.

Championship, n. [chámpienship]
Campeonaje.
Pamamayani.

Chance, n. [chans]
Fortuna, suerte, ventura.
Palad, kapalaran, pagkakataon.

Chance, v. [chans]
Acaecer, suceder.
Mangyari, magkátaon.

Chancel, n. [chánsel]
Presbiterio en la iglesia.
Dako ng dambanà sa simbahan.

Chancellor, n. [chánselær]
Canciller; ministro de justicia.
Kansilyer; tagapangasiwà ng hukuman.

Chancre, n. [chánkær]
Cancer; úlcera venérea.
Kanser; masamang búkol.

Chandelier, n. [chandelír]
Araña de luces; candelero.
Aranya ng mga ilawan; tirikan ng mga kandilà.

Chandler, n. [chándlær]
Cerero ó velero.
Magkakándilâ; manggagawà ng kandilà.

Chandlery, n. [chándlæri]
Cerería.
Gáwaan ó tindahan ng kandilà.

Change, n. [chendch]
Mudanza, variedad; cambio.
Pagbabago, pagpapalit, paghalili, pag-iibá; sukli.

Change, v. [chendeh]
Mudar, variar; cambiar.
Magbago; magpalit; maghalili; mag-ibá; magsuklî.

Changeable, adj. [chéndchebl]
Mudable, variable; voluble.
Nababago, nag-iibá; salawahan.

Changeless, adj. [chénchles]
Inmutable.
Dî nagbabago, di nag-iibá.

Channel, n. [chánel]
Canal.
Bangbang.

Channel, v. [chánel]
Acanalar.
Bangbangan, magbangbang.

Chant, n. [chant]
Canto.
Awit.

Chant, v. [chant]
Cantar.
Umawit.

Chanticleer, n. [chánticlir]
El gallo.
Ang manok.

Chaos, n. [kéos]
Caos; confusion, desorden.
Guló, walang tuos, walang ayos.

Chaotic, adj. [kéotic]
Confuso, irregular.
Magulo, walang ayos.

Chap, n. [chap]
Mozo; muchacho; grieta, abertura, hendidura; mandíbula.
Kasama, batang lalake; bitak, gwang; pangá, sihang.

Chapel, n. [chápel]
Capilla.
Kapilya, munting simbahan.

Chaperon, n. [chápæron]
Caperusa.
Tila bonete.

Chapiter, n. [chápitær]
Capitel.
Pinaka corona sa ulo ng halige.

Chaplain, n. [cháplen]
Capellan.
Kapelyan, parè ó pastor ng mga sundalo ó kawal.

Chaplet, n. [cháplet]
Guirnalda, rosario.
Kwintas, rosaryo.

Chapman, n. [chápman]
Traficante.
Mángangalakal.

Chapter, n. [cháptær]
Capítulo.
Pangkat, kabanata.

Char, n. [char]
Jornal; trabajo á jornal.
Pinag-arawán; aráw.

Char, v. [char]
Hacer carbon de leña; trabajar á jornal.
Mag-uling ng kahoy; mag-araw.

Character, n. [cáractær]
Caracter; forma de la letra.
Likas, asal; anyô ng titik.

Characteristic, adj. [característic]
Característico.
Likas na....., gawing....

Characteristic, n. [característic]
Característico.
Kalikasan, kaugalian.

Characterize, v. [cáracteraiz]
Caracterizar.
Itangì.

Charade, n. [charéd]
Charada.
Bugtóng, bugtungan.

Charcoal, n. [chárcol]
Carbon de leña.
Uling na kahoy.

Charge, n. [chardch]
Cargo, cuidado; orden, comision; acusacion; costo, gasto.
Bilin, tagubilin; ingat; sakdal, sumbong; paratang; hingî, pahalagá.

Charge, v. [chardch]
Encargar, comisionar; acusar, imputar; pedir.
Magbilin, magtagubilin; magsakdal, magparatang; humingî, sumingil.

Chargeable, adj. [chárdchabl]
Dispendioso; acusable.
Masísingil; máisasakdal.

Charger, n. [chárdcher]
Fuente ó plato grande; caballo criado para la guerra.
Pinggang malaki; kabayong pangdigmà.

Chariness, n. [chárines]
Cautela, precaucion.
Ingat, bait.

Chariot, n. [cháriot]
Carro.
Karro [na gamit sa digmà].

Charitable, adj. [cháritabl]
Caritativo, benigno, clemente; limosnero.
Mahabagin, maawain, magandang-loob; mapaglimos.

Charity, n. [cháriti]
Caridad, benevolencia; limosna.
Kaawaang-gawâ, kagandahan-loob; limos.

Charlatan, n. [chárlatan]
Charlatan.
Masatsát.

Charm, n. [charm]
Encanto, atractivo.
Kahalíhalina, kaayaaya; nakapagpapanggilalás.

Charm, v. [charm]
Encantar, embelesar, atraer; hechizar.
Humalina, tumawag ng kalooban; magpapanggilalás.

Charmer, n. [chármer]
Encantador.
Ang gumagawâ ng mga kagilagilalas na bagay; ang nakahahalina ng loob.

Charming, adj. [chárming]
Encantador, agradable, pasmoso.
Kahalihalina, kalugod-lugod, kagilagilalás.

Chart, n. [chart]
Carta de navegar.
Mapa sa pagdadagat.

Charter, n. [chárter]
Escritura auténtica, cédula, título, privilegio; carta constitucional.
Katibayan, kasulatang patotoo; kapahintulutan ng pámahalaan;
kasulatang pinagkayarian.

Charter, v. [chárter]
Fletar un buque.
Umupa ng sasakyan sa tubig.

Chary, adj. [chári]
Cuidadoso, cauteloso; económico.
Maingat; maimót.

Chase, n. [ches]
Caza.
Panghuhuli ng mga hayop gubat, pangangaso.

Chase, v. [ches]
Cazar; perseguir.
Manghuli ng hayop-gubat, mangaso; humabol, manghabol.

Chaser, n. [chéser]
Cazador.
Manghuhuli ng hayop-gubat, mángangaso.

Chasm, n. [cazm]
Hendidura, grieta, abertura.
Gwang, bitak, pwang.

Chaste, adj. [chest]
Casto, puro; modesto, honesto.
Malinis, wagas; mahinahon, mabait.

Chasten, v. [chésn]
Depurar.
Linisin, dalisayin.

Chasteness, n. [chéstnes]
Pureza, castidad.
Kalinisan, kawagasan.

Chastise, v. [chastáiz]
Castigar, corregir.
Magparusa.

Chastisement, n. [chástizment]
Castigo, pena.
Parusa.

Chastity, n. [chástiti]
Castidad, pureza.
Kalinisan, kawagasan.

Chat, n. [chat]
Charla, locuacidad.
Satsatan, sálitaan.

Chat, v. [chat]
Charlar, parlotear.
Sumatsat, magsasalitâ.

Chattel, n. [chátel]
Bienes muebles.
Pag-aaring kasangkapan.

Chatter, n. [cháter]
Chirrido; charla.
Haginít, haging; salitâ, satsat.

Chatter, v. [cháter]
Cotorrear, rechinar; charlar, parlotear.
Humaginít, humaging; sumatsat, magsasalitâ.

Chatterbox, n. [cháterbacs]
Parlero, hablador.
Masalitâ, masatsat.

Chatty, adj. [cháti]
Locuaz, parlanchin.
Masalitâ, palausap.

Chaw, n. [cho]
Mandíbula.
Pangá.

Chaw, v. [cho]
Mascar, masticar.
Ngumuyâ, ngumatâ.

Cheap, adj. [chip]
Barato.
Mura.

Cheapen, v. [chípn]
Regatear, baratear.
Pamurahin, báratahin.

Cheaply, adv. [chípli]
Á poco precio.
May kamurahan.

Cheapness, n. [chípnes]
Baratura.
Kamurahan.

Cheat, n. [chit]
Trampa; fraude, engaño; trampista.
Laláng, patibong; hibô, dayà; magdarayà, switik, mánunubà.

Cheat, v. [chit]
Engañar, defraudar; trampear.
Magdayà; manwitik; manubà.

Check, n. [chec]
Cheque.
Cheke.

Check, v. [chec]
Reprimir, refrenar.
Pumigil, umampat.

Cheek, n. [chic]
Carrillo, mejilla.
Pisngí.

Cheer, n. [chir]
Alegria, aplauso.
Pagkakatwâ; paghihiyawan ng papuri.

Cheer, v. [chir]
Alegrarse, aplaudir.
Magkatwâ; humiyaw ng papuri.

Cheerful, adj. [chírful]
Alegre, vivo, placentero, jovial.
Masayá, matwain.

Cheerfulness, n. [chírfulnes]
Alegría; buen humor, júbilo.
Sayá, galaw ng kalooban.

Cheerless, adj. [chirles]
Triste, melancólico.
Malungkot, mapanglaw.

Cheese, n. [chiz]
Queso.
Keso.

Cheese-monger, n. [chíz-manguer]
Quesero.
Magkekesó.

Chemical, adj. [kémical]
Químico.
Nauukol sa kímika.

Chemise, n. [chemís]
Camisa; camisa de mujer.
Barò, kamisón.

Chemist, n. [kemist]
Químico.
Marunong ng kímika.

Chemistry, n. [kémistri]
Química.
Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay ng katalagahan.

Cheque, n. [chéke]
Cheque.
Cheke.

Cherish, v. [chérish]
Criar, mantener, fomentar; preservar; apreciar, estimar.
Alagaan, pag-ingatan; palayawin.

Cheroot, n. [cherút]
Manilla, especie de cigarro.
Isang urì ó klase ng tabako.

Cherry, n. [chér-ri]
Cereza.
Seresas.

Cherub, n. [chéroeb]
Querubin.
Kerubin, isang uri ng mga anghél.

Chess, n. [ches]
El juego del ajedrez.
Larong alhedrés.

Chest, n. [chest]
Pecho; arca, caja de madera.
Dibdib; kaban; kahon.

Chestnut, n. [chésnoet]
Castaña.
Kastanyas.

Chevalier, n. [chevalír]
Caballero.
Mánanakay sa kabayo.

Chew, v. [chú]
Mascar, masticar.
Ngumuyâ, ngumatâ.

Chewing, n. [chúing]
Masticacion.
Nguyâ, pagnguyâ; ngatâ, pagngatâ.

Chick, n. [chic]
Pollo, polluelo.
Sisiw.

Chicken, n. [chíken]
Pollo, polluelo.
Sisiw; manok.

Chicken-hearted, n. [chíken-jarted]
Cobarde, medroso.
Dwag, matatakutín.

Chicken-pox, n. [chíken-pacs]
Viruelas locas.
Bulutong tubig.

Chickpea, n. [chicpi]
Garbanzo.
Garbansos.

Chide, v. [cháid]
Reprobar, culpar; regañar, reñir.
Sumisi, sisihin; bigyangsala, kagalitan, kaalitan.

Chief, adj. [chif]
Principal, capital, eminente.
Pangulong..., pangunang..., malaking..., singkad....

Chief, n. [chif]
Jefe, principal.
Punò, pangulo.

Chiefly, adv. [chífli]
Principalmente, sobre todo.
Nangungulong..., nangungunang..., singkad.

Chieftain, n. [chíften]
Jefe, comandante; caudillo, capitan.
Punò, pangulong kawal.

Chilblains, n. [chílblens]
Sabañones.
Pamamantal na sanghî sa ginaw, alipunga.

Child, n. [cháild]
Infante; hijo ó hija.
Batà; anák.

Childhood, n. [cháildjud]
Infancia, niñez.
Pagkabatà, kabataan.

Childish, adj. [cháildish]
Frívolo, pueril.
Parang batà, ugaling batà.

Childless, adj. [cháildles]
Sin hijos.
Walang anak.

Childlike, adj. [cháildlaik]
Pueril.
Parang batà, tila batà, ugaling batà.

Children, n. pl. [chíldren]
Niños; hijos ó hijas.
Mga bata; mga anák.

Chill, n. [chil]
Escalofrio; frio.
Ngiki; ginaw.

Chill, v. [chil]
Escalofriarse; enfriar.
Ngikihin; maginaw.

Chilly, adj. [chíli]
Friolento.
Maginaw.

Chime, n. [cháim]
Armonía, consonancia.
Pagkakatugma.

Chime, v. [cháim]
Sonar con armonía.
Mátugmâ, itugmâ.

Chimera, n. [kimíra]
Quimera.
Sigalót, káalitan.

Chimerical, adj. [kimérical]
Quimérico.
Magugunihín.

Chimney, n. [chímni]
Chimenea.
Chimenea, bungbong ó butas sa labas ng bubungan na pálabasan ng usok.

Chin, n. [chin]
Barba.
Babà.

China, n. [cháina]
China.
China, kainsikan, sungsong.

Chincough, n. [chíncaf]
Tos convulsiva.
Ubong malakas.

Chine, n. [cháin]
Espinaso.
Gulugod.

Chinese, adj. [cháinis]
Chino, a.
Bagay sa kainsikan.

Chink, n. [chink]
Grieta, hendidura.
Bitak, gwang.

Chink, v. [chink]
Henderse, abrirse.
Pumwang, gumwang.

Chinese, n. [cháinis]
Chino, natural de China.
Insík.

Chip, n. [chip]
Brizna, astilla.
Tatal, pingas, tapyas.

Chip, v. [chip]
Desmenuzar.
Tapyasin, pingasin.

Chipping, n. [chíping]
Brizna.
Pananatal.

Chiromancer, n. [káiromansær]
Quirómantico.
Manghuhulà sa pamamagitan ng palad ng kamay.

Chiromancy, n. [káiromansi]
Quiromancia.
Panghuhulà sa pamamagitan ng palad ng kamay.

Chirp, n. [chærp]
Chirrido, graznido.
Siyap, huni.

Chirp, v. [chærp]
Chirriar, gorjear.
Sumiyap, humuni.

Chirping, n. [chærping]
Canto de las aves.
Huni.

Chisel, n. [chízel]
Escoplo ó cincel.
Pait, lukob.

Chisel, v. [chízel]
Escoplear, cincelar, esculpir, grabar.
Magpait, maglukob, lumilok.

Chit, n. [chit]
Infante, niño; tallo; peca en la cara.
Batà; supling; pekas.

Chit-chat, n. [chítchat]
Charla.
Satsat, daldal.

Chitty, adj. [chíti]
Pueril; pecoso.
Ugaling bata; mapekás, pékasin.

Chivalric, adj. [chívalric]
Caballeresco.
Ugaling mahal, asal ginoo.

Chivalrous, adj. [chívalræs]
Caballeresco.
Ugaling mahal, asal ginoo.

Chivalry, n. [chívalri]
Caballería, hazaña, proeza.
Pagkaginoo; asal.

Chives, n. [cháivz]
Cebolleta.
Munting sibuyas.

Chloroform, n. [klóroform]
Cloroformo.
Kloroformo, [isang gamot na pangpatulog].

Chock, n. [choc]
Choque, encuentro.
Banggâ, umpog, ságupaan.

Chocolate, n. [chócolet]
Chocolate.
Chocolate, sikulate.

Choice, adj. [chóis]
Escogido, selecto, excelente.
Pilì, hirang, mainam.

Choice, n. [chóis]
Escogimiento, elección.
Pilì, hirang.

Choir, n. [cuáir]
Coro.
Koro.

Choke, v. [choc]
Ahogar, sufocar.
Uminis, inisin, hwag pahingahin.

Choler, n. [cólær]
Ira, enojo.
Galit, poot.

Cholera, n. [cólera]
Cólera.
Kólera.

Choose, v. [chuz]
Escoger, eligir.
Pumilì, humirang.

Chop, n. [chop]
Porcion, parte; tajada de carne.
Bahagi, lapang, putol, limpak, isang putol na karné.

Chop, v. [chop]
Tajar, cortar, picar.
Pumutol, putulin; humiwà, hiwain, lumimpak, lumapang; tumadtad.

Chopper, n. [chópær]
Cuchillo de carnicero.
Panghiwà ó panglapang ng karné.

Chopping-knife, n. [chóping-náif]
Cuchilla, tajadera.
Panghiwà ó panglapang ng karné.

Choral, adj. [córal]
Coral.
Nauukol sa coro.

Chord, n. [cord]
Cuerda.
Kwerdas; lubid, panalí.

Chord, v. [cord]
Encordar.
Magkwerdas, kwerdasan.

Chorist, n. [córist]
Corista.
Korista, mangkakantá.

Chorister, n. [córistær]
Corista.
Korista, mangkakantá.

Chorus, n. [córæs]
Coro.
Pulutong ng mga mangkakantá.

Christ, n. [cráist]
Cristo.
Kristo.

Christen, v. [crísn]
Cristianar, bautizar.
Kristyanuhin, binyagan sa pananalig kristyano.

Christendom, n. [crísndæm]
Cristianismo, cristiandad.
Kakristyanuhan.

Christian, n. & adj. [crístian]
Cristiano.
Kristyano, kampon ni Kristo.

Christianity, n. [cristiániti]
Cristianismo.
Kakristyanuhan.

Christianize, v. [cristiánaiz]
Cristianizar.
Papagkristyanuhin, maging alagad ni kristo.

Christmas, n. [crísmas]
Navidad, natividad.
Paskó, kapanganakan sa Pg. Hesu-Kristo.

Christmas-box, n. [crísmas-backs]
Cajita ó arquilla para recoger el aguinaldo.
Kahitang ipinangsasahod ng aginaldo.

Christmas-eve, n. [crísmas-iv]
Víspera de Navidad.
Bispirás ng paskó.

Chromatic, adj. [cromátic]
Cromático.
Nauukol sa mga wangkíng tiníg ng tugtugín.

Chromium, n. [crómiæm]
Cromio ó croma.
Metal na maputî at matigas.

Chronic, adj. [crónic]
Crónico.
Talamak, mahirap ng lunasan.

Chronical, adj. [crónical]
Crónico.
Talamak, mahirap ng lunasan.

Chronicle, n. [crónicl]
Crónica.
Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon.

Chronicler, n. [cróniclær]
Cronista.
Mánanalaysay ng nangyari sa panapanahon.

Chronogram, n. [crónogram]
Cronógrama.
Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari ng gayo't gayon.

Chronographer, n. [cronógrafer]
Cronologista.
Ang marunong tumuos ng mga panahon.

Chronography, n. [cronógrafi]
Cronografía.
Karunungan sa pagtuos ng mga panahon.

Chronologer, n. [cronólodcher]
Cronologista.
Ang marunong tumuos ng mga panahon.

Chronologist, n. [cronólodchist]
Cronologista.
Ang marunong tumuos ng mga panahon.

Chronology, n. [cronólodchi]
Cronología.
Karunungan sa pagtuos ng mga panahon.

Chronometer, n. [cronómeter]
Cronómetro.
Kronómetro, isang mabuting relos ó orasán na nagsasaysay ng higit
sa karaniwan.

Chub, n. [chæb]
Gobio.
Halubaybay.

Chubby, adj. [chábi]
Gordo, cariacho.
Matabâ, malaking mukhâ.

Chuck, n. [chæc]
Cloqueo.
Putak ng manok.

Chuck, v. [chæc]
Cloquear.
Magpuputák.

Chuckle, v. [chécl]
Reirse á carcajadas.
Humalakhak, tumawa ng malakas.

Chum, n. [chæm]
Camarada, condiscípulo.
Kasama, kalaguyò, kaulayaw.

Church, n. [charch]
Iglesia, templo.
Iglesya, simbahan.

Churchman, n [chárchman]
Sacerdote, eclasiástico.
Paré, taong simbahan.

Churchwarden, n. [chárchworden]
Mayordomo de la iglesia.
Katiwalà sa sinbahan, piskal ng simbahan.

Churchyard, n. [chárchyard]
Patio de la iglesia.
Patyo ng simbahan, ang loobán sa labas ng simbahan.

Churl, n. [choerl]
Patán, rústico, hombre ruin.
Taong bukid, taong bastos, taong masamang asal.

Churlish, adj. [choerlish]
Rústico, grosero; tacaño.
Bastos; maramot.

Churn, n. [choern]
Mantequero.
Kasangkapang panghiwalay ng tabâ sa gatas.

Churn, v. [choern]
Batir la leche para hacer manteca.
Batihín ang gatas upang gawíng mantekilya.

Cicatrice, n. [sícatris]
Cicatriz.
Piklát.

Cicatrice, v. [sícatraiz]
Cicatrizar.
Pumiklat.

Cider, n. [sáider]
Sidra, bebida hecha del zumo de manzanas.
Katas ng mansanas.

Cigar, n. [sigár]
Cigarro.
Tabako.

Cigarette, n. [sígaret]
Cigarrillo.
Sigarilyo.

Cilia, n. [sília]
Pestaña.
Pilikmatá.

Ciliary, adj. [síliari]
Lo que pertenece á pestaña.
Nauukol sa pilikmatá.

Cinder, n. [sínder]
Carbon; ceniza gruesa caliente.
Ulíng; namumuong abong mainit.

Cinnamon, n. [sinamoen]
Canela.
Kanela.

Cion, n. [sáien]
Pimpollo, ingerto.
Usbóng, suplíng, suwí.

Cipher, n. [sáifer]
Cifra.
Titik na bilang.

Cipher, v. [sáifer]
Numerar, cifrar, calcular.
Bilangin, tuusín, kuruin.

Circle, n. [sircl]
Círculo.
Bilog, kabilugan.

Circle, v. [sírcl]
Circundar, rodear.
Ikutan; umikot, lumigid.

Circlet, v. [sírclet]
Círculo pequeño.
Munting bilog.

Circuit, n. [sérkit]
Circuito, círculo.
Ikot, pihit.

Circuit, v. [sírkit]
Moverse circularmente.
Umikot, pumihit.

Circuitous, adj. [serkiúites]
Tortuoso.
Paikót.

Circular, adj. [sírkiular]
Circular, redondo.
Mabilog.

Circular, n. [sírkiular]
Carta circular.
Liham na patalastas.

Circulate, v. [sírkiulet]
Cercar, circundar; circular.
Ligirin; ipatalastas sa pamamagitan ng liham.

Circulation, n. [sírkiulésion]
Circulacion.
Pagkakalat, pagkalaganap.

Circumference, n. [sirkémferens]
Circumferencia.
Bilog, kabilugan.

Circumflex, n. [sirkémflecs]
Acento circunflejo.
Tudlít na tila salakot.

Circumlocution, n. [soerkoemlokiúsien]
Circunlocucion ó rodeo de palabras.
Pagpapasikotsikot ng salitâ.

Circumnavigate, v. [soerkoemnáviguet]
Circumnavegar.
Ligirin ang sangdaigdig.

Circumnavigation, n. [soerkoemnáviguesioen]
Circumnavegacion.
Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig.

Circumscribe, v. [soerkoemscráib]
Circunscribir.
Kulungin ng pabilóg, paligiran ng guhit.

Circumscription, n. [soerkoemscrípcien]
Circunscripcion.
Pagkapalibid.

Circumspect, adj. [sérkoemspect]
Circunspecto, prudente, discreto, recatado.
Mahinahon, mabait, banayad.

Circumspection, n. [serkemspéccien]
Circunspeccion, prudencia, reserva.
Hinahon, bait.

Circumstance, n. [sérkémstans]
Circunstancia, incidente.
Pangyayari.

Circumstantial, adj. [sérkemstancial]
Accidental.
Pagkakátaon.

Circumvent, v. [sérkémvent]
Entrampar, enredar.
Magdayà, manglitó.

Circumvention, n. [sérkémvencion]
Engaño, trampa.
Dayà, pagdarayà.

Circus, n. [sérkes]
Circo.
Sirko.

Cistern, n. [sístern]
Cisterna, algibe.
Tipunan ng tubig.

Citadel, n. [sítadel]
Ciudadela, fortaleza.
Kutà ng bayan.

Citation, n. [sitécien]
Citation, cita.
Tawag na humarap sa gayong araw at oras, pagpapaharap.

Cite, v. [sáit]
Citar á juicio; referirse á.
Paharapin sa paglilitis; banggitin, tukuyin.

Citizen, n. [sítizn]
Ciudadano.
Mámamayan.

Citizenship, n. [sítiznship]
Ciudadanía.
Pagkamámamayan.

Citric, adj. [sítric]
Citrico.
Nauukol sa dayap ó limon.

City, n. [síti]
Ciudad.
Pangulong bayan, bayan.

Civic, adj. [sívic]
Cívico.
Nauukol sa bayan.

Civil, adj. [sívil]
Civil; cortes, atento, urbano.
Mabuting mámamayan; mabait, magalang, mapagpitagan.

Civilian, n. [sivílian]
Paisano; jurisconsulto.
Paisano ó hindí sundalo; sanggunian sa kautusan.

Civility, n. [sivíliti]
Civilidad, urbanidad, cortesía.
Kabutihan sa pamamayan, kabaitan, galang, pitagan.

Civilization, n. [sivilizécien]
Civilizacion.
Kabihasnan, sibilisasyón.

Civilize, v. [sívilaiz]
Civilizar, instruir.
Sanayin, turuan, bihasahin.

Civilized, adj. [siviláizd]
Civilizado, instruido.
Sanay, marunong, bihasá.

Clack, n. [clac]
Ruido continuo y agudo; zumbido; parlería; charlataneria.
Nakapangingiló; haginít; satsat, daldal.

Clack, v. [clac]
Concerrear, crujir; zumbar; charlar.
Magpangiló; humaginit; sumatsat, dumaldal.

Clad, adj. [clad]
Vestido, aderezado.
Nakapanamit, bihís.

Claim, n. [cleím]
Pretension; demanda.
Hilíng; sakdal.

Claim, v. [cleím]
Pretender, pedir; demandar.
Humilíng, humingî; magsakdal.

Claimant, n. [clémant]
Demandante.
Ang nagsasakdal.

Clam, v. [clam]
Empastar, pegar.
Pastahan, idikit.

Clamber, v. [clámber]
Gatear, trepar.
Mangukyabít.

Clammy, adj. [clámi]
Viscoso, pegajoso.
Malagkit, naninikit.

Clamor, n. [clámoer]
Clamor, vociferacion.
Kaingay, híyawan, hinugong.

Clamor, v. [clámoer]
Vociferar, gritar.
Mag-ingay, humiyaw.

Clamorous, adj. [clámoeroes]
Clamoroso, ruidoso, estrepitoso.
Maingay, mahugong.

Clamp, n. [clamp]
Empalmadura.
Panugpong.

Clamp, v. [clamp]
Empalmar.
Isugpong.

Clan, n. [clan]
Familia, tribo, casta, raza; reunion de muchas personas; sekta.
Angkan, lipì, lahì; pulutong; sekta ó kapisanan ng gayo't gayong
pananalig.

Clandestine, adj. [clandéstin]
Clandestino, secreto.
Lihim, lingíd, tagô, kublí.

Clang, n. [clang]
Rechino.
Alatiit.

Clang, v. [clang]
Rechinar.
Tumunog, tumaginting.

Clangour, n. [clánguoer]
Rechinamiento.
Alatiit.

Clangous, adj. [clánguoes]
Ruidoso.
Maingay, maalatiit.

Clank, n. [clanc]
Ruido, rechino.
Ingay, alatiit.

Clank, v. [clanc]
Hacer ruido, rechinar.
Mag-ingay, umalatiit.

Clap, n. [clap]
Estrépito, golpe.
Lagapak, pagakpak.

Clap, v. [clap]
Batir, golpear.
Lumagapak, pumagakpak.

Clapping, n. [cláping]
Palmoteo.
Pakpakan.

Clap-trap, n. [cláp-trap]
Lance de teatro.
Pakpakang may taglay na hibò ó dayà.

Claret, n. [cláret]
Clarete, vino tinto ó rojo.
Tinto.

Clarification, n. [clarifikécien]
Clarificacion.
Paglilinaw.

Clarify, v. [clarífai]
Clarificar, aclarar.
Linawin, liwanagin.

Clarinet, n. [clárinet]
Clarinete.
Klarinete.

Clarion, n. [clárien]
Clarin.
Klarin, patunog.

Clash, n. [clash]
Rechino, crujido.
Alatiit, lagitik.

Clash, v. [clash]
Rechinar, crujir; encontrarse.
Umalatiit, lumagitik; umumpog, bumanggâ.

Clasp, n. [clasp]
Broche, hebilla; abrazo.
Kawing, pangsará ng damit; yakap, yapos.

Clasp, v. [clasp]
Abrochar; abrazar.
Ikawing, isará; yumakap, yumapos.

Class, n. [class]
Clase, orden.
Klase, urì, ayos.

Class, v. [clas]
Clasificar, ordenar.
Uriin, ayusin.

Classical, adj. [clásical]
Clásico.
Akdang mainam.

Classification, n. [clasifikécien]
Clasificacion.
Paglalagay sa karampatan, paglalagay sa ayos.

Classify, v. [clásifai]
Clasificar.
Uriin, ilagay sa ayos, ilagay sa karampatan.

Classmate, n. [clásmet]
Condiscípulo.
Kasama sa pagaaral.

Clatter, n. [clátær]
Ruido, estruendo, gresca, alboroto, bulla y confusion.
Ingay, hugong, guló, kalog.

Clatter, v. [clátær]
Resonar, hacer ruido.
Tumunog, humugong.

Clause, n. [cloús]
Cláusula; artículo.
Pangkat; talatà.

Claustral, adj. [clóstral]
Claustral.
Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanaligan.

Clavicle, n. [clávicl]
Clavícula.
Buto ng leeg.

Claw, n. [clo]
Garra, garfa.
Kuko ng hayop, pangalmót.

Claw, v. [clo]
Desgarrar, arañar.
Mangalmot.

Clay, n. [cleí]
Arcilla, tierra crasa y pegajosa.
Lupang malagkit.

Clayey, adj. [cleí]
Arcilloso.
Malupang malagkit.

Clean, adj. [clin]
Limpio, aseado.
Malinis, makinis.

Clean, v. [clin]
Limpiar, asear.
Maglinis, linisin.

Cleanliness, n. [clínlines]
Limpieza, aseo.
Linis, kalinisan, kinis, kakinisan.

Cleanly, adv. [clínli]
Primorosamente, aseadamente.
May kalinisan, may kakinisan.

Cleanse, v. [clenz]
Limpiar, purificar, purgar de algun delito.
Linisin, dalisayin, wagasin.

Clear, adj. [clir]
Claro, trasparente, diáfano; evidente, indisputable.
Malinaw, maliwanag, nanganganinag; tunay, totoo.

Clear, n. [clir]
Claro.
Linaw, liwanag; lwal.

Clear, v. [clir]
Clarificar, aclarar; justificar, purificar.
Linawin, liwanagin; linisin; pawalan ng sala.

Clearness, n. [clírnes]
Claridad.
Kalinawan, kaliwanagan.

Clearance, n. [clírans]
Limpieza.
Paglilinis, paghahawan.

Clearsighted, adj. [clirsáited]
Perspicaz, avisado.
Malinaw ang matá, maliksí.

Cleat, n. [clit]
Estaquita.
Tablang makitid.

Cleave, v. [cliv]
Rajar, hender, partir.
Sipakin, byakin, lahangin.

Cleaver, n. [clívær]
Cuchillo de carnicero.
Sundang na panglapà ó pangkatay.

Cleft, n. [cleft]
Abertura, hendedura, rajadura.
Bitak, pwang, lahang.

Clematis, n. [clématis]
Clemátide.
Lipay na namumulaklak.

Clemency, n. [clémensi]
Clemencia, misericordia.
Habag, kahabagan, awà, kaawaan.

Clement, adj. [clément]
Clemente, piadoso, benigno, misericordioso.
Mahabagin, maawain.

Clergy, n. [clérdchi]
Clero.
Kapisanan ng mga parè ó pastor.

Clergyman, n. [clérdchiman]
Clérigo, eclesiastico.
Parè.

Cleric, adj. [cléric]
Clerical.
Nauukol sa parè ó pastor.

Cleric, n. [cléric]
Clérigo.
Parè ó pastor.

Clerical, adj. [clérical]
Clerical.
Nauukol sa parè ó pastor.

Clerk, n. [clerk]
Escribiente.
Tagasulat, kawaní, eskribyente.

Clever, adj. [cléver]
Diestro, experto, avisado, inteligente.
Matalinò, bihasá, sanáy, mabait, marunong.

Cleverly, adv. [cléverli]
Diestramente.
May katalinuan.

Cleverness, n. [clévernes]
Destreza, habilidad.
Katalinuan, kasanayán, kabaitan, karunungan, kabihasahán.

Clew, n. [cliu]
Ovillo de hilo.
Ikid ng pisì.

Click, v. [clic]
Retiñir.
Umalingawngaw.

Client, n. [cláient]
Cliente.
Ang sukì ng mga abogado.

Cliff, n. [clif]
Peñasco, roca escarpada.
Batong matarik.

Climate, n. [cláimet]
Clima.
Klima, singaw ng lupà.

Climax, n. [cláimacs]
Climax.
Tugatog, taluktok, kaibuturan.

Climb, v. [cláim]
Escalar, subir.
Umakyat, mangukyabit, maglambitin.

Clime, n. [cláim]
Clima.
Klima, singaw ng lupà.

Clinch, n. [clinch]
Pulla, agudeza.
Parunggít, salitang masakít.

Clinch, v. [clinch]
Empuñar, cerrar el puño; remachar un clavo.
Sumuntok; magpasak ng pakò.

Cling, v. [cling]
Colgar, adherirse, pegarse; agarrarse.
Magbitin, sumapì, dumikit; humawak, tumangan pumigil.

Clink, n. [clink]
Tañido, retintin.
Alingawngaw, hinugong.

Clink, v. [clink]
Retiñir, resonar, retumbar.
Umalingawngaw, maghinugong.

Clinker, n. [clínkær]
Cagafierro, mocos de carbon de hierro.
Abo ng uling na bakal.

Clip, n. [clip]
Tijeretada, tijeretazo.
Pinaggupitan, pinagtabasan, pinagputulan.

Clip, v. [clip]
Abrazar; cortar á raiz; escatimar; trasquilar ó cortar con tijeras.
Yakapin; bunutin, hugutin; dalâin; gupitin.

Clipper, n. [clíper]
Esquilador.
Manggugupit, tagagupít.

Clipping, n. [clípping]
Esquileo.
Paggugupit.

Cloak, n. [cloc]
Capa.
Balabal, kapote, damít na pang-ibabaw.

Cloak, v. [cloc]
Encapotar.
Magkapote, magsuot ng damít na pangibabaw.

Clock, n. [cloc]
Reloj.
Relos na malakí.

Clock-word, n. [clok-wærd]
Mecanismo de un reloj; sumamente exacto y puntual.
Takbó ng oras ng relós; ganap.

Clod, n. [clod]
Terron, cesped.
Tingkal, bugal na lupà.

Clod, v. [clod]
Tirrar terrones.
Bumató ng tingkal na lupà.

Cloddy, adj. [clódi]
Lleno de terrones.
Matingkal.

Clodhopper, n. [clódjoper]
Zoquete, rústico.
Taong bastos, taong hamak.

Clodpate, n. [clódpet]
Idiota, zoquete.
Musmos, hangal, taong hamak.

Clog, n. [clog]
Embarazo, obstáculo.
Abala, hadlang, kapansanan, kaabalahan.

Clog, v. [clog]
Embarazar, impedir.
Abalahin, hadlangan.

Cloggy, adj. [clógui]
Embarazoso.
Nakakaabala.

Close, adj. [clos]
Cerrado, preso, estrecho, ajustado, avaro.
Tipî, mahigpit, masinsin, maramot, kuripot.

Close, adv. [clos]
De cerca, estrechamente.
Kalapit, kasiping, katabî.

Close, v. [clos]
Cerrar; juntar; concluir, terminar.
Sarhan, itikom, ilapat, takpan, isará, ilapat, isiping; tapusin,
yariin.

Close-bodied, n. [cloz-bódied]
Ajustado al cuerpo.
Lapat sa katawan.

Close-fisted, n. [clos-físted]
Apretado, mezquino.
Maramot, kuripot.

Closely, adj. [clósli]
Estrechamente, atentamente.
Malapit na malapit, katabíng-katabí.

Closeness, n. [clósnes]
Estrechez, espesura.
Sikíp, kipot, sinsin, kasinsinan.

Closet, n. [clózet]
Retrete, cuarto pequeño.
Kumón, pánabihan, pálikuran; munting silid.

Clot, n. [clot]
Grumo.
Patak, tulò.

Cloth, n. [cloz]
Paño.
Káyo, hénero.

Clothe, v. [cloz]
Vestir, cubrir.
Magsuot ng damit, magbihis, magdamit.

Clothes, n. [clozz]
Vestido, ropaje.
Damít, bihisan.

Clothing, n. [clózing]
Vestidos.
Mga bihisan.

Cloud, n. [cláud]
Nube.
Alapaap, ulap.

Cloud, v. [cláud]
Anublar, obscurecer.
Pag-alapaapin, pag-ulapin, palabuin, padilimín.

Cloudless, adj. [cláudles]
Sin nube, claro, sereno.
Walang ulap, maliwanag, aliwalas, malinaw.

Cloudy, adj. [cláudi]
Nublado, nubloso.
Maalapaap, maulap.

Clout, n. [cláut]
Remiendo; pañal de niño; clavija.
Tagpî; lampin; tutop ó pakong may ulo.

Clout, v. [cláut]
Remendar; tapar ó cubrir; asegurar por medio de una clavija.
Tagpian; takpan, lampinan; tutupán.

Clove, n. [clov]
Clavo, especia aromática.
Klabo de komer, bunga ng paminta.

Cloven, adj. [clóvn]
Partido.
Byak.

Clover, n. [clóvoer]
Especie de trebor.
Isang urì ng damó.

Clown, n. [cláun]
El gracioso de teatro, payaso, patan, rústico.
Pusong, payaso, bastos, hamak.

Clownish, adj. [cláunish]
Rústico, grosero.
Bastos, hamak.

Cloy, v. [cloy]
Saciar, hartar.
Bumusog, busugin.

Club, n. [clab]
Club; cachiporra, garrote.
Klub, kapisanan; batutà tungkod, panghampas, pangbugbog.

Club, v. [clab]
Contribuir, concurrir á gastos comunes.
Umabuloy.

Cluck, v. [cloec]
Cloquear la gallina, cloquear.
Pumutak.

Clue, n. [clu]
Seña, idea; vestigio, indicio.
Tandâ; bakas.

Clump, n. [cloemp]
Trozo de madera sin forma ni figura particular; bosquecillo.
Punò ng kahoy na walang anyong maayos; gubatgubatan.

Clumsy, adj. [clámzi]
Basto, tosco, inculto; pesado.
Bastos, hamak, musmos, hangal; makuyad, mabagal.

Cluster, n. [clástoer]
Racimo; manada, hato; peloton de gente, tropel.
Kumpol, pilíng; kawan, kában; pulutong, bunton.

Cluster, v. [clástoer]
Arracimarse, agruparse.
Pumilíng; magbunton.

Clutch, n. [cloetch]
Garra; presa.
Panghawak, pangalmot: huli, hawak.

Clutch, v. [cloetch]
Agarrar ó asir con la mano.
Humawak, hawakan; sumunggab, sunggaban.

Coach, n. [coch]
Coche, carroza.
Koche, karwahe.

Coach, v. [co-ch]
Llevar en coche.
Ipagkarwahe.

Coachman, n. [cótchman]
Cochero.
Kuchero.

Coact, v. [coáct]
Cooperar.
Tumulong.

Coaction, n. [coáccien]
Coaccion.
Tulong.

Coadjutor, n. [coádchiutoer]
Coadjutor.
Katulong.

Coadjutrix, n [coádchiutrics]
Coadjutora.
Babaing katulong.

Coagulate, v. [coáguiulet]
Coagularse, cuajarse.
Mamuô.

Coagulation, n [coaguiulécien]
Coagulacion, coágulo.
Pamumuô.

Coal, n. [col]
Carbon.
Uling.

Coal, v. [col]
Hacer carbon.
Magpauling.

Coalesce, n. [coalés]
Unirse, juntarse.
Magsama, magpisan.

Coalition, n. [coalícien]
Union, enlace.
Pag-iisá, pagsasama.

Coal pit, n. [cól-pit]
Carbonera.
Hukayan ng uling.

Coarse, adj. [cors]
Basto, ordinario; tosco, rústico; bajo, vil, descortés.
Magaspáng, bastos; hamak, hangal, walang galang, ungas.

Coarseness, n. [córsnes]
Tosquedad, grosería, bajeza.
Kabastusan, kagaspangán, kaungasán.

Coast, n. [cost]
Costa, rivera, orilla del mar.
Baybay-dagat, tabing dagat.

Coast, v. [cost]
Costear, ir navegando por la costa.
Mamaybay, manabí ng paglalayág.

Coaster, n. [cóstoer]
Buque costanero.
Sasakyang dagat na pamaybay.

Coat, n. [cot]
Casaca.
Amerikana, sako.

Coat, v. [cot]
Cubrir, vestir.
Mag-amerikana, mag-barò, magdamit.

Coax, v. [cocs]
Lisonjear, adular, acariciar, halagar.
Mamuri ng paimbabaw, manuyâ, umalindog.

Coaxation, n. [cocsécien]
Lisonja, caricia.
Papuring paimbabaw, tuyâ, alindog.

Cob, n. [cob]
Mazorca de maiz.
Busal.

Cobble, v. [cóbl]
Chapucear, remendar zapatos.
Tutupan ng magaspang, magtagpî ng sapatos.

Cobble, n. [cóbl]
Barca de pescador.
Bangkang ipinangingisdâ.

Cobbler, n. [cóbloer]
Chapucero, remendon.
Tagatutop, tagapagtagpi.

Cobweb, n. [cóbweb]
Telaraña.
Bahay gagambá, bahay lawá.

Cochineal, n. [cóchinil]
Cochinilla.
Isang insekto [hayop] na walang pakpak; tinang mapulá.

Cock, n. [coc]
Gallo.
Tandang, manok.

Cockade, n. [cokéd]
Escarapela, divisa en forma de rosa ó lazo para distinguir los
ejércitos y partidos.
Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian.

Cockfight, n. [cócfait]
Riña ó pelea de gallos.
Sabong, tupada.

Cockfighting, n. [cócfaiting]
Riña ó pelea de gallos.
Sabong, tupada.

Cockfighter, n. [cócfaiter]
Gallero.
Mánanabong.

Cockle, n. [cócl]
Una especie de caracol de mar.
Isang urì ng susông-dagat.

Cockney, n. [cócni]
Hijo de Londres.
Taga bayan ng Londres.

Cock-pit, n. [cóc-pit]
Reñidero de gallos, gallera.
Sabungan.

Cockroach, n. [cócrotch]
Cucaracha.
Ipis.

Cock's-comb, n. [cocs-comb]
Cresta de gallo.
Palong ng manok.

Cocswain, n. [cócsn]
Patron de bote.
Tagaugit sa sasakyan.

Cocoa, n. [cóco]
Coco; cacao.
Niyog; kakaw.

Cocoanut, n. [cóconat]
Coco.
Niyog.

Cocoa palm, n. [cóco-palm]
Planta de coco.
Punò ng niyog.

Cocoon, n. [cocún]
Capullo del gusano de seda.
Bahay ng uod.

Coction, n. [cóccien]
Coccion.
Kulô, subó.

Cod, n. [cod]
Bacalao.
Bakalaw.

Codfish, n. [códfish]
Bacalao.
Bakalaw.

Coddle, v. [códl]
Criar con mucho cuidado ó ternura.
Palayawin.

Code, n. [cod]
Código.
Aklat na kinátatalaan ng mga kautusan.

Codger, n. [códcher]
Hombre tacaño y avariento.
Maramot.

Codicil, n. [códissil]
Codicilo.
Pahimakas na bilin.

Codify, v. [códifay]
Hacer un código.
Gawing kódigo.

Coefficient, adj. [coefícient]
Coeficiente.
Katulong.

Coequal, adj. [coícual]
Igual.
Kapantay, kagaya.

Coerce, v. [coérs]
Contener, refrenar, restringir.
Pigilin, ampatín.

Coercion, n. [coércion]
Coercion; opresion.
Pagpigil; pagpighatì.

Coercive, adj. [cooérsiv]
Coercitivo.
Nakapipigil, nakaaampat, nakapipighatì.

Coeval, adj. [coíval]
Coevo, contemporaneo.
Kapanahon, kasing-gulang.

Coffee, n. [cófi]
Café.
Kapé.

Coffee-pot, n. [cófi-pot]
Cafetera.
Kapitera, sisidlan ng kapé.

Coffee-tree, n [cófitri]
Cafeto.
Punò ng kapé.

Coffer, n. [cófer]
Arca, cofre, caja.
Kaban ng salapì ó hiyas.

Coffin, n. [cófin]
Ataúd.
Kabaong, ataul.

Coffin, v. [cófin]
Meter en un ataúd.
Isilid sa kabaong.

Cog, n. [cog]
Fraude, engaño; diente de rueda.
Hibò, dayà; nginpin ng gulong.

Cog, v. [cog]
Engañar, trampear; adular, lisonjear; puntear una rueda.
Mangdayà, manghibò; manuyâ, mamuri ng paimbabaw; isaayos ang ngipin
ng gulong.

Cogency, n. [códchensi]
Fuerza, urgencia.
Lakas, pagmamadalî.

Cogent, adj. [códchent]
Convincente, poderoso, urgente.
Kahikahikayat, makapangyarihan, mádalian.

Cogitate, v. [códchitet]
Pensar, reflexionar.
Mag-isip, magmunì, magdilidilì, magbulay, gumunitâ.

Cogitation, n. [codchitécien]
Pensamiento, meditacion.
Pag-iisip, gunitâ, dilìdilì, pagbubulay.

Cognac, n. [cognac]
Cognag.
Alak na kunyát.

Cognate, adj. [cógnet]
Cognado, consanguíneo.
Kadugô, hinlóg. kamaganak.

Cognation, n. [cognécien]
Cognacion.
Pagka-kamaganak, kadugô.

Cognition, n. [cognícien]
Conocimiento, experiencia.
Kaalaman, pagkatalós.

Cognizable, adj. [cognízabl]
Lo que se puede examinar juridicamente.
Ang malilitis ng ayon sa hukuman.

Cognizance, n. [cógnizans]
Conocimiento; divisa.
Kaalaman, pagkakilala; sagisag.

Cognomen, n. [cognómen]
Apellido, cognombre.
Pamagat, apelyido.

Cog-wheel, n. [cógjuil]
Rueda dentada.
Gulong na may ngipin.

Cohabit, v. [cojábit]
Cohabitar.
Makiagulò.

Cohabitation, n. [cojabitécioen]
Cohabitacion.
Pakikiagulò.

Coheir, n. [coér]
Coheredero.
Kasama sa mana.

Coheiress, n. [coéres]
Coheredera.
Babaing kasama sa mana.

Cohere, v. [cojír]
Pegarse, unirse; convenir, conformarse.
Dumikít, kumapit; pumayag, sumang-ayon.

Coherence, n. [cojírens]
Cohesion, union.
Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig.

Coherency, n. [cojírensi]
Cohesion, union.
Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig.

Coherent, adj. [cojírent]
Coherente.
Dumidikit, kumakapit, kumakatig.

Coil, n. [cóil]
Baraunda; tumulto.
Ikid; guló.

Coil, v. [cóil]
Doblar en redondo, recoger.
Ikirin.

Coin, n. [cóin]
Moneda acuñada, dinero.
Salapî, kwarta.

Coin, v. [cóin]
Acuñar moneda.
Gumawâ ng salapî.

Coinage, n. [cóinedch]
Acuñacion; moneda, dinero.
Paggawâ ng salapî; salapî.

Coincide, v. [coinsáid]
Coincidir, convenir.
Mápataon, mápasabay.

Coincidence, n. [coínsidens]
Coincidencia.
Pagkakataon.

Coincident, adj. [coínsident]
Coincidente.
Nauukol sa pagkakataon.

Coiner, n. [cóinoer]
Acuñador de moneda.
Manggagawà ng salapî.

Coke, n. [coc]
Carbon de piedra.
Uling ng metal.

Colander, n. [koelendoer]
Coladera, colador.
Saláan.

Cold, adj. [cold]
Frio; indiferente, insensible.
Maginaw, malamig; nanghihinabang.

Cold, n. [cold]
Frialdad; resfriado, constipado.
Ginaw, lamig; sipon.

Coldness, n. [cóldnes]
Frialdad.
Kaginawan, kalamigan.

Cole, n. [col]
Col.
Guguláyin na parang repolyo.

Cole wort, n. [cól woert]
Especie de berza.
Isang urì ng repolyo.

Colic, n. [cólic]
Cólico.
Apad.

Collaborate, v. [coláboret]
Cooperar.
Makitulong.

Collaboration, n. [colaborecien]
Cooperacion.
Tulong.

Collaborator, n. [coláboretor]
Colaborador.
Katulong.

Collapse, n. [coláps]
Hundimiento.
Pagkalubog ng sasakyan, pagkabagbag.

Collapse, v. [coláps]
Hundir.
Lumubog [ang sasakyan,] mabagbag.

Collar, n. [cólar]
Collar.
Kolyar, kwintas.

Collar, v. [colar]
Agarrar á uno por el pescuezo.
Hawakan sa leeg, sakalin.

Collar-bone, n. [cólar-bon]
Clavícula.
Balagat.

Collation, n. [colécien]
Don, dádiva, presente; refaccion que se suele tomar por la noche
cuando se ayuna.
Kaloob; ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno.

Colleague, n. [cólig]
Colega, compañero.
Kasama, kasabay.

Collect, n. [cólect]
Colecta.
Ambag, abuloy.

Collect, v. [cólect]
Recojer, juntar.
Tumipon, magtipon, lumakad ng ambagan ó abuloy.

Collection, n. [coléccien]
Coleccion.
Ang tinitipon.

Collective, adj. [coléctiv]
Colectivo, congregado.
Tipón, samasama.

Collectively, adv. [coléctivli]
Colectivamente.
Tipón, samasama.

Collector, n. [coléctor]
Recaudador; compilador.
Mániningil, tagasingil; tagatipon.

College, n. [cóledch]
Colegio.
Kolehyo ó malaking páaralan.

Collegian, n. [colídchan]
Colegial.
Ang nag-aaral sa malaking páaralan.

Collegiate, adj. [colídchiet]
Colegiado.
Ang nauukol sa kolehyo.

Collide, v. [coláid]
Colidir.
Bumanggâ. bumunggô, umumpog.

Collier, n. [cóliær]
Minero carbonero; barco carbonero; el que hace ó vende carbon.
Ang manggagawà sa mina ng uling; ang sasakyang tubig na naglululan
ng uling; ang maguulíng.

Colliery, n. [cólieri]
Carbonera, comercio de carbon.
Tíbagan ng uling; kálakalan ng uling.

Collision, n. [colízien]
Colision.
Banggâ, bunggô, umpog.

Colloquial, adj. [colóquial]
Familiar, del uso comun.
Kinahiratihan, pananalitâ, karaniwang salità.

Colloquialism, n. [colóquialism]
Lengua usual.
Karaniwang pananalitâ.

Colloquy, n. [cólocui]
Coloquio, plática.
Sálitaan, satsatan.

Collusive, adj. [coliúsiv]
Colusorio.
Nauukol sa sálitaang lihim.

Colly, n. [cóli]
Hollin de carbon.
Kulilì ng uling.

Cologne, n. [cológni]
Agua de Colonia.
Agua de Colonia, isang urì ng pabango.

Colonel, n. [cólonel]
Coronel.
Koronel, punong hukbo.

Colonelship, n. [kolónelship]
Coronelía.
Pagka-koronel.

Colonial, adj. [colónial]
Colonial.
Ang nauukol sa isang lupang sakop, ó lupang bagong pinananahanan.

Colonist, n. [cólonist]
Colono.
Mánanahan sa lupang bagong katutuklas.

Colonize, v. [cólonaiz]
Colonizar.
Sakupin.

Colonization, n. [colonizécien]
Colonizacion.
Pagsakop, pananakop.

Colonnade, n. [colonéd]
Columnario.
Taludtod ng mga haligi.

Colony, n. [cóloni]
Colonia.
Lupang sakop, lupang bagong pinananahanan.

Color, n. [cólor]
Color.
Kulay, kolor.

Color, v. [cólor]
Colorar.
Kulayan.

Coloring, n. [cóloring]
Colorido.
Pangkulay.

Colored, adj. [cólærd]
Colorado, teñido.
May kulay, kinulayan.

Colossal, adj. [colósal]
Colosal.
Totoong malakí.

Colossus, n. [colósæs]
Coloso.
Larawan na totoong malaki.

Colt, n. [colt]
Potro.
Potro.

Colter, n. [cólter]
Reja de arado.
Sudsod.

Column, n. [cólam]
Columna.
Haligi.

Columnar, adj. [colámnar]
Columnario.
May maraming haligi.

Coma, n. [cóma]
Coma.
Koma.

Comb, n. [com]
Peine.
Suklay.

Comb, v. [com]
Peinar.
Magsuklay, suklayan.

Combat, n. [cómbat]
Combate, batalla.
Labanán, paghahamok, away, pagbabaka.

Combat, v. [cómbat]
Combatir.
Lumaban, makihamok, makipagbaka.

Combatant, n. [cómbatant]
Combatiente.
Manglalaban.

Combative, adj. [cómbativ]
Quisquilloso.
Masungit.

Combination, n. [combinécien]
Combinacion, liga, mezcla.
Pagkakabagay, pagkakasama, pagkakalahok.

Combine, v. [combáin]
Combinar, unir, ajustar.
Ibagay, isama, ilapat.

Combustible, adj. [combústibl]
Combustible.
Susunugin, supukín, madaling masunog.

Combustion, n. [combústien]
Combustion, incendio.
Sunog, ningas, liyab.

Come, v. [cam]
Venir.
Pumarito.

Come down, v. [cam-dáun]
Bajar, descender.
Pumanaog, lumusong, bumabâ.

Come from, v. [cam from]
Venir de, proceder.
Manggaling, magbuhat, magmulâ sa.

Come up, v. [cam áp]
Subir, ascender.
Pumanhik, umakyat, umahon, sumampá.

Comedian, n. [comédian]
Comediante, cómico.
Komedyante.

Comedy, n. [cómedi]
Comedia.
Komedya.

Comeliness, n. [kámlines]
Gracia, donaire.
Inam, buti, igi, gandá.

Comely, adj. [kámli]
Hermoso, decente.
Maganda, butihin.

Comet, n. [cómet]
Cometa.
Kometa.

Cometary, adj. [cómeteri]
Perteneciente á cometa.
Nauukol sa kometa.

Comfort, n. [kómfort]
Consuelo, placer, comodidad.
Alíw, twâ, ginghawa.

Comfort, v. [kómfort]
Confortar, alentar, consolar.
Aliwín, pasayahin, paginghawahin.

Comfortable, adj. [kómfortabl]
Cómodo, consolatorio.
Maginghawa, kaalíw-alíw.

Comforter, n. [kómforter]
Consolador.
Mapang-alíw, mangaalíw.

Comfortless, adj [kómfortles]
Desconsolado, inconsolable, desesperado.
Di maalíw, walang kaaliwán, walang ginghawa.

Comic, adj. [cómic]
Cómico.
Katawatawa, mapagpatawa.

Comical, adj. [cómical]
Cómico.
Katawatawá, mapagpatawá.

Comicalness, n. [cómicalnes]
Facecía, chiste.
Katatawanán, sisté.

Comma, n. [cóma]
Coma.
Coma.

Command, n. [cománd]
Mandamiento, orden, mando, poder.
Utos, kapangyarihan, pamumunò.

Command, v. [cománd]
Mandar, ordenar, gobernar.
Mag-utos; iutos.

Commandant, n. [comándant]
Comandante.
Komandante, tagapagutos.

Commander, n. [cománder]
Comandante.
Komandante, tagapagutos.

Commandment, n. [comándment]
Mandamiento, precepto.
Utos.

Commemorate, v. [comémoret]
Conmemorar, recordar.
Magdiwan, alalahanin.

Commemoration, n. [comemorécien]
Conmemoracion, recuerdo.
Pagdiriwan, pag-alaala.

Commence, v. [coméns]
Comenzar, empezar, principiar.
Magpasimulâ, magsimulâ, mag-umpisá; pasimulan.

Commencement, n. [coménsment]
Principio, comienzo.
Pasimulâ.

Commend, v. [coménd]
Encomendar, recomendar.
Ipagtagubilin, ipagbilin.

Commendable, adj. [coméndabl]
Recomendable, loable.
Máipagtatagubilin, kapuripuri.

Commendation, n. [comendécien]
Recomendacion, encomio.
Tagubilin, papuri.

Commensurate, adj. [coménshiret]
Conmensurado, proporcionado.
Kasukat, kabagay, tamà sa sukat.

Commensurate, v. [coménshiret]
Conmensurar.
Itamà sa sukat.

Comment, n. [cóment]
Comento.
Puná, pansin.

Comment, v. [cóment]
Comentar.
Punahín, pansinín.

Commentary, n. [cómenteri]
Comentario.
Paliwanag.

Commentator, n. [cómentetoer]
Comentador.
Tagapagpaliwanag.

Commerce, n. [cómoers]
Comercio, tráfico.
Pangangalakal.

Commercial, adj. [cómoercial]
Comercial.
Nauukol sa pangangalakal.

Commiserable, adj. [comízoerabl]
Lastimoso.
Kahabaghabag, kawawà.

Commiserate, v. [comízoeret]
Apiadarse, compadecerse.
Mahabag; maawa.

Commiseration, n. [comizoerécien]
Conmiseracion, piedad.
Habag, awà.

Commissary, n. [cómiseri]
Comisario.
Komisaryo, tagapamahalà ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ó kawal.

Commission, n. [comícien]
Comision, encargo.
Bili, tungkol.

Commission, v. [comícien]
Comisionar, encargar.
Magbilin, manungkol.

Commissioner, n. [comísioner]
Comisionado.
Komisyunado, kinatawan.

Commit, v. [comít]
Cometer, confiar, encargar, encomendar.
Ipagkátiwalà, ipagbilin.

Commitment, n. [comítment]
Auto de prision.
Utos na ipinabibilanggo.

Committee, n. [comíti]
Comité.
Lupong.

Commodious, adj. [comódiæs]
Cómodo, conveniente, util.
Aliwalas, malwag, magagamit.

Commodity, n. [comóditi]
Comodidad; interes, utilidad, provecho, géneros, mercaderías,
productos.
Kasiyahán; pakinabang, kalakal.

Commodore, n. [cómodor]
Jefe de escuadra.
Punò ng hukbong dagat.

Common, adj. [cómon]
Comun, ordinario.
Karaniwan.

Common, n. [cómon]
Comun.
Pangkaraniwan.

Commoner, n. [cómoner]
Plebeyo; miembro de la cámara baja en Inglaterra.
Taong mababà ang kalagayan; kagawad ng kapulungang bayan sa
Inglaterra.

Commonly, adv. [cómonli]
Comunmente, frecuentemente.
Karaniwang....

Commonwealth, n. [cómonwelz]
República.
Repúblika, sangbansa.

Commotion, n. [comócion]
Conmocion, tumulto, perturbacion de ánimo, sublevacion.
Pusok ng kalooban, ligalig, guló, panghihimagsik.

Commune, v. [cómiun]
Conversar, platicar, hablar.
Makipag-usap, makipagsalitaan.

Communicant, n. [comiúnicant]
Comunicante.
Ang nakikinabang.

Communicate, v. [comiúniket]
Comunicar, participar.
Magbigay-alam, magsabi, magpahayag.

Communication, n. [comiunikécien]
Comunicacíon, participacion.
Pasabi, pabalità, pahayag.

Communicative, adj. [comiúniketiv]
Comunicativo.
Náipasasabi, náipababalità, náipahahayag.

Communion, n. [comiúnioen]
Comunidad; comunion.
Kapisanan; pakikinabang, comunyon.

Community, n. [comiúniti]
Comunidad.
Kapisanan.

Commutation, n. [comiutécioen]
Cambio, trueque; mudanza, alteracion.
Palít, kapalit; pagbabago.

Commute, v. [comiút]
Conmutar, permutar, trocar.
Palitan, ipalit, magpalit.

Compact, adj. [cómpact]
Compacto, sólido, denso.
Siksik, masinsin, tipî.

Compact, n. [cómpact]
Pacto, convenio, ajuste.
Tipan, kásunduan, káyarian.

Compact, v. [cómpact]
Pactar; consolidar, compaginar.
Makipagtipan, makipagkáyarî, makipagkasundò; sinsinin, tipîin.

Compactness, n. [compáctnes]
Solidez, densidad.
Katibayan, kasinsinan.

Companion, n. [compénioen]
Compañero, camarada, compinche.
Kasama, kalaguyò, kasabay, kaakbay.

Companionable, adj. [compénioenabl]
Sociable.
Mabuting makisama.

Companionship, n. [compénioenship]
Sociedad, compañía.
Pagsasamahan.

Company, n. [cómpani]
Compañía ó sociedad; cuadrilla de personas que se unen para algun
fin particular; compañía de comercio; gremio, cuerpo; cierto número
de soldados que militan bajo la disciplina de un capitan.
Samahán, kompanyá; kasama, kasabay; katipunan, kapisanan; pulutong,
tropa.

Comparable, adj. [cómparabl]
Comparable.
Máipaparis, máigagaya, máihahalintulad.

Comparative, adj. [compárativ]
Comparativo.
Mapagpaparisan, mapaghahalintularan.

Compare, v. [compér]
Comparar; cotejar, comprobar.
Iparis, ihalintulad; tuusín.

Comparison, n. [compárisoen]
Comparacion; cotejo, confrontacion.
Pagpaparis, pagtutulad; pagtutuus.

Compart, v. [compárt]
Compartir, dividir.
Hatiin, paghiwalayin.

Compartment, n. [compártment]
Compartimiento.
Silid, kwarto; bahagi.

Compass, n. [kómpas]
Compas.
Aguhon, kompas.

Compass, v. [kómpas]
Circuir, rodear.
Lumigid, ligirin.

Compassion, n. [compácioen]
Compasion, piedad.
Habag, kahábagan, awà, kaawaan; hinayang, panghihinayang.

Compassionate, adj. [compácienet]
Compasivo.
Mahabagin, maawaín.

Compassionate, v. [compácienet]
Compadecer á alguno.
Maawà, mahabag.

Compatriot, n. [compétrioet]
Compatriota.
Kababayan, kalupain.

Compel, v. [compél]
Compeler, obligar, precisar.
Pumilit; pilitin.

Compend, n. [cómpend]
Compendio, resumen, epítome, sumario.
Maikling salaysay.

Compendious, adj. [compéndioes]
Compendioso, breve, sucinto.
Maiklî.

Compensate, v. [compénset]
Compensar.
Gantihin, bayaran, upahan.

Compensation, n. [compensécien]
Compensacion.
Gantí, kagantihan, bayad, kabayaran, upa.

Compete, v. [compít]
Competir.
Lumaban, makipagpunyagî.

Competence, n. [cómpitens]
Competencia, suficiencia.
Kabagayan, kakayahan, kasukatán.

Competent, adj. [compítent]
Competente.
Bagay, akmâ; may-kaya.

Competition, n. [compitícioen]
Competencia, rivalidad.
Punyagian, pagtatalo, paglalaban.

Competitor, n. [compétitoer]
Competidor, rival.
Kapunyagî, katálo, kalaban.

Compilation, n. [compilécioen]
Compilacion, conjunto de algunas cosas.
Pagtitipon, pagsasamasama ng anoman.

Compile, v. [compáil]
Compilar.
Tipunin, pagsamasamahin.

Compiler, n. [compáiler]
Compilar.
Tagatipon, katiwalà sa pagsasamasama ng anoman.

Complacence, n. [complésens]
Complacencia, condescendencia.
Pakikilugod, pakikisayá, pakikitwâ.

Complacency, n. [complésensi]
Complacencia, condescendencia.
Pakikilugod, pakikisayá, pakikitwâ.

Complacent, adj. [complésent]
Complaciente, cortés, afable, urbano.
Mapagbigay-lugod.

Complain, v. [complén]
Quejarse, lamentarse.
Dumaing, magdamdam, maghimutok.

Complaint, n. [complént]
Queja, sentimiento, lamento, llanto, quejido.
Daing, damdam, himutok.

Complement, n. [cómpliment]
Complemento.
Kaganapan, kasukatán.

Complete, adj. [complít]
Completo, perfecto, cabal.
Ganap, sakdal, lubos, lipos, puspós, tapos.

Complete, v. [complít]
Completar, acabar.
Tapusin, ganapin, lutasin.

Completeness, n. [complítnes]
Cumplimento, perfeccion.
Kaganapan, katapusan, kayarián, kalubusan.

Completion, n. [complícien]
Complemento, acabamiento.
Kaganapan, katapusan, kayarián, kalubusan.

Complex, adj. [cómplecs]
Complexo.
Magusot, maguló, hindî maliwanag.

Complexion, n. [compléccioen]
Complexo; complexion.
Magusot, maguló; kulay at anyô ng mukhâ; pagmumukhâ.

Compliance, n. [compláians]
Complimiento, sumision, condescendencia, complacencia.
Pagganap, pagtupad, pagsunod, pagbibigay-loob.

Compliant, adj. [compláiant]
Rendido, sumiso; condescendiente, complaciente.
Sunodsunuran, masunurin; mapagbigay-loob.

Complicate, adj. [cómpliket]
Complicado.
Maguló, pasikotsikot.

Complicate, v. [cómpliket]
Complicar.
Gumuló, guluhin.

Complication, n. [complikécien]
Complicacion.
Guló, pagkakasikotsikot.

Complice, n. [cómplis]
Cómplice.
Karamay, kaalám.

Compliment, n. [cómpliment]
Complimiento, obsequio, regalo.
Alaala, handog, kaloob, regalo.

Compliment, v. [cómpliment]
Complimentar, linsonjear; adular.
Magbigay-loob, mamuri ng pakunwâ; manuyâ.

Complimental, adj. [complímental]
Cumplido, cortés; ceremonioso.
Mapagbigay-loob; mapagsalitâ ng malawig at pasikotsikot.

Complimentary, adj. [complímentari]
Cumplido, cortés; ceremonioso.
Mapagbigay-loob; mapagsalitâ ng malawig at pasikotsikot.

Comply, v. [complái]
Cumplir, consentir, conformarse, condescender.
Gumanap, tumupad, ganapin, tuparín, pumayag, pahinuhod, umayon.

Component, adj. [compónent]
Componente.
Isa sa bumubuò, isa sa mga kasapì.

Comport, v. [compórt]
Sufrir, tolerar.
Tiisín dálitain, batahín.

Compose, v. [compóz]
Componer.
Umayos, kumumpuní.

Composed, adj. [compózd]
Compuesto; comedido.
Kumpwesto; tahimik.

Composedly, adv. [compózedli]
Tranquilamente, serenamente.
Tahimik, buô ang loob.

Composer, n. [compóser]
Autor; compositor.
Mángangathâ; mang-aayos, mangkukumpuní.

Composition, n. [compozícion]
Composicion; compuesto.
Kathâ, akdâ, ulat; lahok, halò.

Compost, n. [cómpost]
Abono.
Pangpatabâ ng lupà ó ng halaman.

Composure, n. [compósiur]
Compostura, serenidad, calma.
Katahimikan, kalamigan ng loob.

Compound, adj. & n. [compáund]
Compuesto; mezcla.
Haluan, may-halo, maylahok.

Compound, v. [compáund]
Componer, arreglar.
Umayos, kumumpuni.

Comprehend, v. [comprijénd]
Comprender, entender.
Máunawà, maintindihan. máwatasan, matantô, mabatid, márinig.

Comprehensible, adj. [comprijénsibl]
Comprensible.
Napag-uunawà, natatantô, nababatid, náririnig.

Comprehension, n. [comprijéncien]
Comprension, inteligencia.
Pag-unawa, pagwatas, pagbatid, pagdinig; kaalaman.

Comprehensive, adj. [comprijénsiv]
Comprensivo.
Náwawatasan, náiintindihan.

Compress, n. [comprés]
Cabezal.
Pangtipî, pangpaikpík.

Compress, v. [comprés]
Comprimir, estrechar.
Tipíin, higpitin, paikpikín.

Compression, n. [comprécien]
Compresion.
Pagtipî, paghigpít, pagpaikpik.

Comprise, v. [compráiz]
Comprender; incluir.
Lamnín; ilangkap, isama, isanib.

Compromise, n. [cómpromaiz]
Compromiso.
Sálitaan, tipán, pangakò, kumpromiso.

Compromise, v. [cómpromaiz]
Comprometerse.
Makipagtipan, mangakò.

Comptroller, n. [contróler]
Director.
Tagapamahalà, punò.

Compulsion, n. [compúlcion]
Compulsion.
Pagpilit.

Compulsive, adj. [compúlsiv]
Compulsorio.
Nakapipilit.

Compulsory, adj. [compúlsori]
Compulsorio.
Nakapipilit.

Computation, n. [compiutécien]
Compuncion, contriccion, remordimiento.
Hiyâ, pagsisisi, pagngingitngit ng loob.

Computation, n. [compiutécien]
Computacion, cómputo.
Pagtutuus.

Compute, v. [compiút]
Computar; calcular, estimar.
Tumuus, tuusin; kuruin, halagahan.

Comrade, n. [kómred]
Camarada, compañero.
Kasama, kalaguyò, kasabay.

Con, v. [con]
Conocer, reflexionar, meditar.
Umalam, magwarì, gumunitâ, mag-isip-isip, bumulay.

Concave, adj. [cónkev]
Cóncavo.
Malukom.

Concave, v. [cónkev]
Hacer cóncavo alguna cosa.
Palukumín.

Concavity, n. [concáviti]
Concavidad.
Kalukuman.

Concavous, adj. [conkáves]
Cóncavo.
Malukom.

Conceal, v. [consíl]
Esconder, ocultar.
Ikublí, magkublí, itagò, magtagò, ikanlong, magkanlong, ilihim.

Concealment, n. [consílment]
Ocultacion, encubrimiento.
Paglilingid, pagkukublí, pagtatagò, pagkakanlong.

Concede, v. [consíd]
Conceder, asentir.
Pumayag, umayon, umalinsunod.

Conceit, n. [cónsit]
Concepcion; concepto, capricho, imaginacion; amor propio, presuncion,
arrogancia.
Kasi, bungang-isip, kathâ, isipan; yabag, kahambugan, kapalaluan.

Conceited, adj. [consíted]
Conceptuoso, ingenioso; afectado, vano, presumido.
Mapaglirip; mayabang, hambog.

Conceivable, adj. [consívabl]
Concevible.
Mangyayaring kasihan, kayang akalain, mapaguunawà.

Conceive, v. [consív]
Concebir, imaginar, pensar.
Kasihan, akalain, umakalà, isipin, umisip.

Concentrate, v. [conséntret]
Concentrar.
Pagitnâ; ipagitnâ, isagitnâ, ipaloob.

Concentration, n. [consentrécien]
Concentracion.
Pagpapagitnâ, pagpapasok.

Conception, n. [consépcien]
Concepcion; conocimiento.
Warì. gunitâ, dilìdilì, pagkabatid, pagkatalós.

Concern, n. [consérn]
Negocio; interes, importancia; inquietud, pesar.
Pagkabuhay, kahalagahan, kabuluhán; sakit, dalamhatì.

Concern, v. [consérn]
Concernir, tocar, interesar.
Máukol, káukulan, máhinggil, kahinggilan, ipagmasakit.

Concerning, prep. [consérning]
Tocante á.
Tungkol sa, hinggil sa.

Concert, n. [consért]
Concierto, convenio.
Tugmaan, kásunduan, káyarian, pagkakaayon, pagkakaisa.

Concert, v. [consért]
Concertarse.
Magtugmâ, magkásundô, magkáyarî, magkáisa.

Concession, n. [consécion]
Concesion, cesion, privilegio.
Pagpayag, pagkapayag, kapahintulutan, pahintulot.

Conciliate, v. [consíliet]
Conciliar.
Magkásundô, pagkásunduin.

Conciliation, n. [consiliécien]
Conciliacion.
Kásunduan, pagkakasundô.

Conciliator, n. [consílietor]
Conciliador.
Tagapagkasundô.

Conciliatory, adj. [consílietori]
Conciliativo.
Nauukol sa kásunduan.

Concise, adj. [consáis]
Conciso, breve, sucinto.
Maiklî, daglî.

Concisely, adv. [consáisli]
Concisamente.
May kaiklian.

Conciseness, n. [consáisnes]
Concision.
Iklî.

Conclude, v. [concliúd]
Concluir, terminar, acabar.
Tumapos, tapusin, yumarì, yariin, lumutas, lutasín.

Conclusion, n. [concliúcion]
Conclusion, terminacion, término, fin.
Katapusan, hanggan, dulo, wakás.

Conclusive, adj. [concliúsiv]
Final, conclusivo.
Pangkatapusan, pangwakas.

Concoct, v. [concoct]
Digerir.
Tunawin (sa sikmurà).

Concoction, n. [concoccien]
Digestion.
Pagtunaw (sa sikmurà).

Concord, n. [cóncord]
Concordia, union.
Kásunduan, káyarian, pagkakaisa.

Concordance, n. [concórdans]
Concordancia; conformidad, union.
Túusan ng mga salitâ ng Biblia; pagkakaayon, pagkakaisa.

Concordant, adj. [concórdant]
Concordante, conforme.
Kasang-ayon, kaayon.

Concourse, n. [cóncors]
Concurso.
Timpalak.

Concrete, adj. & n. [concrít]
Concreto.
Halóhalong binuû.

Concrete, v. [concrít]
Concretar.
Papag-isahing masa; papagtugmâtugmain; iuwî sa isang bagay.

Concubinage, n. [conkiúbinedch]
Concubinato, amancebamiento.
Pangbababae, pang-aagulò, pangangalunyâ.

Concubine, n. [cónkiubain]
Concubina.
Babae, kaagulò, kálunyâ.

Concupiscence, n. [conkiúpisens]
Concupiscencia.
Libog, kalibugan, halay, kahalayan.

Concupiscent, adj. [conkiúpisent]
Libidinoso, lascivo.
Malibog, mahalay.

Concur, v. [conkær]
Concurrir.
Dumaló.

Concurrence, n. [conkærrens]
Concurrencia.
Dami ng dumaló.

Concurrent, adj. [conkærrent]
Concurrente.
Dumadaló.

Concussion, n. [concucion]
Concusion.
Bulalás, sigalbó.

Condemn, v. [condém]
Condenar.
Hatulan, parusahan.

Condemnable, adj. [condémnabl]
Culpable, censurable, vituperable.
Salarin, marapat parusahan.

Condemnation, n. [condemnécion]
Condenacion.
Pagpaparusa.

Condensate, adj. [condénset]
Condensado, comprimido.
Pinalapot.

Condensation, n. [condensécion]
Condensacion.
Pagpapalapot.

Condense, v. [condéns]
Condensar, comprimir.
Palaputin.

Condescend, v. [condisénd]
Condescender, consentir; acomodarse á la voluntad de otro.
Pumayag, sumang-ayon, umalinsunod.

Condescendence, n. [condiséndens]
Condescendencia.
Pagpayag, pagsang-ayon, pag-alinsunod.

Condign, adj. [condáin]
Condigno, merecido.
Karapatdapat, marapat, ukol.

Condignness, n. [condáinnes]
Condignidad, merecimiento.
Karapatan.

Condiment, n. [cóndiment]
Condimento, guiso, salsa.
Panimplá, pangpalasa, rekado.

Condition, n. [condícien]
Condicion, cualidad.
Lagay, kalagayan, kabagayan.

Conditional, adj. [condícional]
Condicional.
Ayon sa kundisyon, sangayon sa kásunduan.

Condole, v. [condól]
Condolerse, simpatizar con, lamentar con otro; deplorar.
Makidamdam, makidalamhatì, makiisang loob sa damdamin; mahabag,
maawà.

Condolence, n. [condólens]
Compasion, lástima.
Habag, awà; pakikidalamhatì.

Condone, v. [condón]
Perdonar.
Magpatawad, patawarin.

Conduce, v. [condiús]
Conducir, concurrir.
Maghatid, ihatid, magtaguyod, itaguyod, pumatnugot, patnugutan,
pumatnubay, patnubayan.

Conducive, adj. [condiúsiv]
Conducente.
Máitataguyod.

Conduct, n. [cóndoect]
Conducta, manejo, proceder, porte.
Asal, ugalì, kilos, anyô.

Conduct, v. [cóndoect]
Conducir, guiar.
Maghatid, magtaguyod, pumatnugot, pumatnubay.

Conductor, n. [condáctoer]
Conductor.
Tagapaghatid; konduktor.

Conduit, n. [cónduit]
Conducto.
Pádaluyan.

Cone, n. [con]
Cono.
Kono ó anyong mabilog na patulís sa itaas.

Confection, n. [confeccioen]
Confitura, confeccion.
Mga bagay na minatamis ó ginawang matamis.

Confectionary, n. [conféccioeneri]
Confitería.
Gáwaan ng matamís.

Confectioner, n. [conféccioenoer]
Confitero.
Manggagawà ng matamis.

Confederacy, n. [confédoeresi]
Confederacion, alianza.
Kalipunan, kásunduan.

Confederate, adj. [confedéret]
Confederado, aliado.
Kasundô, katipán.

Confederate, v. [confedéret]
Confederar, unir; confederarse, unirse.
Makipagkasundô, makisama; magkásundô, magsama.

Confederation, n. [confedoerécioen]
Confederacion, alianza.
Kalipunan, kásunduan.

Confer, v. [confér]
Conferenciar; conferir; dar.
Makipanayam; magkaloob, magbigay.

Conference, n. [cónfoerens]
Conferencia.
Panayam, sálitaan, úsapan.

Confess, v. [confés]
Confesar; declarar, reconocer.
Magkumpisal; magpahayag, kumilala.

Confession, n. [confécioen]
Confesion; reconocimiento.
Pangungumpisal; pagkilala.

Confessional, adj. [confécioenal]
Lo que pertenece á la confesion.
Nauukol sa pangungumpisal.

Confessionary, n. [confécioeneri]
Confesionario.
Pángumpisalan.

Confessor, n. [confésoer]
Confesor.
Parè, nagpapakumpisal, kompesor.

Confidant, adj. [cónfidant]
Confidente.
Kalihim, katápatan, kátiwalà.

Confide, v. [confáid]
Confiar, fiarse.
Magkátiwalà, tumiwalà.

Confidence, n. [cónfidens]
Confianza; seguridad, integridad; presuncion, arrogancia.
Tiwalà, pagpapalagay ng loob; kabuoan ng loob; tapang.

Confident, adj. [cónfident]
Confidente.
Pinagkakatiwalaan, kátiwalà, katápatang-loob.

Confidential, adj. [confidéncial]
Reservado, secreto.
Lihim.

Confidently, adv. [cónfidentli]
Confidentemente, secretamente.
Lihim, palihím.

Confine, n. [cónfain]
Confin, límite, término.
Hanggá, hangganan.

Confine, v. [confáin]
Confinar, lindar; encerrar, aprisionar.
Hangganán, patotohanan, kalungin, ibilanggô.

Confinement, n. [confáinment]
Prision, estreñimiento.
Pagkabilanggô, pagkakulong.

Confirm, v. [confírm]
Comfirmar, ratificar.
Patotohanan, patunayan.

Confirmation, n. [confoermécion]
Confirmacion, prueba, testimonio.
Patotoo, patunay; pagpapatotoo, pagpapatunay.

Confirmatory, adj. [confírmetori]
Confirmativo.
Mapatutunayan, mapatototohanan.

Confiscate, v. [cónfisket]
Confiscar.
Samsamin ng pámahalaan, embarguhin ng pámahalaan.

Confiscation, n. [confiskécion]
Confiscacion.
Pagsamsam ng pámahalaan, pag-embargo ng pámahalaan.

Conflagration, n. [conflagrécion]
Conflagracion.
Sunog; pagkakadamaydamay.

Conflict, n. [conflíct]
Conflicto; combate, pelea.
Guló, pagkakalaban, pagkakataló; labanán, away.

Conflict, v. [conflíct]
Contender; combatir, luchar.
Makipaglaban, makipagtalo; lumaban, makipagaway.

Confluence, n. [cónfliuens]
Confluencia, concurso.
Pagkakatagpô ng dalawa ó ilang ilog; bunton ng tao.

Conform, v. [confórm]
Conformar.
Sumang-ayon, umayon, umalinsunod.

Conformable, adj. [confórmabl]
Conforme, semejante.
Kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukhâ.

Conformation, n. [conformécion]
Conformacion; arreglo.
Pagsang-ayon; pagkakasunduan, pinagkáyarian.

Conformity, n. [confórmiti]
Conformidad, conveniencia.
Pagsang-ayon, pagkakaisa; pagkawangis.

Confound, v. [confáund]
Confundir; turbar.
Luminlang, mangguló.

Confront, v. [confrónt]
Confrontar.
Tuusín.

Confrontation, n. [confrontécion]
Confrontacion.
Pagtutuus.

Confuse, v. [confiúz]
Confundir, desconcertar; oscurecer.
Luminlang, gumuló; magpalabò.

Confused, adj. [confiúzd]
Confuso.
Maguló, malabò.

Confusion, n. [confiúcion]
Confusion, desorden, caos; perturbacion, vergüenza.
Guló, kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos; kalituhan,
kahihiyan.

Confutation, n. [confiutécion]
Confutacion.
Dî pagpayag sa pagmamatwid ng katalo.

Confute, v. [confiút]
Confutar, impugnar.
Magwagí sa pagmamatwid, patahimikin ang katalo.

Congeal, v. [condchíl]
Congelar; congelarse, helarse.
Mamuô.

Congenial, adj. [condchínial]
Congenial; análogo.
Kaugalì; kabagay, kagaya, kaparis.

Congeniality, n. [condchiníaliti]
Semejanza de genio.
Pagkakaisang ugalì.

Congenite, adj. [condchénit]
Congénito.
Kakambal, kasamang ipinanganak.

Conger, n. [cónguoer]
Congrio.
Palós.

Congest, v. [condchést]
Acumular, amontonar.
Magbunton, ibunton, magsalansan, tipunin.

Congestion, n. [condchéschen]
Congestion, acumulacion.
Pagpapamuô; pagbubunton.

Conglomerate, adj. [conglómeret]
Conglomerado.
Tipón, ipón.

Conglomerate, v. [conglómeret]
Conglomerar.
Tipunin, ipunin.

Conglomeration, n. [conglomerécien]
Conglomeracion.
Pagkakatipon, pagkáipon.

Congratulate, v. [congrátiulet]
Congratular, felicitar.
Bumatì ng papuri; magbigay ng maligayang araw.

Congratulation, n. [congratiulécion]
Congratulacion, felicitacion.
Papuri, pagbibigay ng maligayang araw.

Congratulatory, adj. [congrátiuletori]
Congratulatorio.
Ang nauukol sa papuri ó sa pagbibigay ng maligayang araw.

Congregate, v. [cóngriguet]
Congregar, reunir.
Pumisan, tumipon.

Congregation, n. [congriguécion]
Congregacion.
Kapisanan ó kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya.

Congregational, adj. [congriguécional]
Lo que pertenece á la congregacion.
Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya.

Congress, n. [cóngres]
Congreso.
Kongreso, kapulungan ng mga kinatawan ng isang bansâ.

Congruence, n. [cóngriuens]
Congruencia, conformidad.
Pagkakasang-ayon, pagkabagay.

Congruency, n. [cóngriuensi]
Congruencia, conformidad.
Pagkakasang-ayon, pagkabagay.

Congruent, adj. [cóngriuent]
Congruente, conforme.
Kasang-ayon, kabagay.

Congruity, n. [congriúiti]
Congruencia, conformidad.
Pagkakasang-ayon, pagkabagay.

Congruous, adj. [cóngriuæs]
Congruo, idóneo, apto.
Ukol, marapat, maykaya.

Conjectural, adj. [condchéccheral]
Conjetural.
Dî malayong mangyari, kaypalà; mahihinalà, masasapantahà.

Conjecture, n. [condchéccher]
Conjetura; sospecha.
Hakà, sapantahà, hinalà; bintang.

Conjecture, v. [condchéccher]
Conjeturar; sospechar.
Maghakà, magsapantahà maghinalà; magbintang.

Conjoin, v. [condchóin]
Juntar, asociar; unirse, ligarse.
Isama, ipisan, isapì, ilakip; magsama, magsapì, maglakip, magpisan.

Conjoint, adj. [condchóint]
Asociado, confederado.
Kasama, kasapì, kalakip, kapisan.

Conjugal, adj. [cóndchiugal]
Conjugal, matrimonial.
Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal.

Conjugate, v. [cóndchiuguet]
Conjugar.
Magbaybay ng pangwatas.

Conjugation, n. [condchiuguécion]
Conjugacion.
Pamamaybay ng pangwatas.

Conjunct, adj. [condchéntc]
Conjunto, unido.
Kalakip, kapisan, kasama.

Conjunction, n. [condchénccion]
Conjuncion, union, liga; conjuncion.
Pagkasama, pagkalakip; pagkapisan; pang-ugnay.

Conjunctive, adj. [condchéctiv]
Conjunto; conjuntivo.
Pagkakasama, pagkakalakip, pagkakapisan; nauukol sa pang-ugnay.

Conjuncture, n. [condchúncchær]
Coyuntura.
Kasukasuan.

Conjuration, n. [condchurécion]
Deprecacion, súplica ardiente; conjuracion.
Pamanhik na may panunumpâ; panghihimagsik na pagkaraka'y binalak.

Conjure, v. [condchiúr]
Conjurar ó citar en nombre de Dios; conspirar.
Manumpâ sa pangalan ni Bathalà manghimagsik.

Connate, adj. [connét]
Del mismo parto.
Kambal.

Connect, v. [conéct]
Juntar, unir, trabar; coordinar, combinar.
Iugnay, idugtong, isugpong, iugpong; ibagay.

Connection, n. [conéccion]
Conexion, enlaze, trabazon.
Kaugnay, karugtong, kasugpong, kaugpon.

Connexion, n. [conéccion]
Conexion, enlaze, trabazon.
Kaugnay, karungtong, kasugpong, kaugpon.

Connivance, n. [conáivans]
Connivencia, disimulo.
Pagpapalagpas sa malíng namasid, dî pagpansin.

Connive, v. [conáiv]
Guiñar el ojo; disimular.
Kumindat; palagpasin ang maling námasid.

Connoisseur, n. [conisér]
Perito, conocedor.
Tagapuná, tagaalám.

Connubial, adj. [coniúbial]
Conyugal, matrimonial.
Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal.

Conquer, v. [cónker]
Conquistar; vencer.
Sumakop; magpasukò.

Conquerable, adj. [cónkerabl]
Conquistable, vencible.
Masasakop, mapasusukò.

Conqueror, n. [cónkeror]
Conquistador, vencedor.
Mánanakop, mapagpasukò.

Conquest, n. [cónquest]
Conquista.
Pananakop, pagpapasukò.

Consanguineous, adj. [consanguínies]
Consanguineo.
Kadugô, kamag-anak.

Consanguinity, n. [consanguíniti]
Consanguinidad.
Kadugô, kamag-anak.

Conscience, n. [cónciens]
Conciencia.
Budhî.

Conscientious, adj. [conciéncias]
Concienzudo.
May mabuting budhî.

Conscious, adj. [cónscies]
Sabedor de sus propios pensamientos y acciones.
Nakakaalam ng kanyang pagkatao, nasa pagkatao.

Consciously, adv. [cónsciesli]
Á sabiendas.
Nasa pagkatao, alám.

Conscript, adj. [cónscript]
Conscripto, registrado.
Nakatalâ, nakatandâ.

Conscription, n. [conscrípcion]
Asiento en algun registro, lista ó matrícula.
Pagkátalâ, pagkátandâ.

Consecrate, adj. [cónsicret]
Consagrado.
Itinalagang bagay.

Consecrate, v. [cónsicret]
Consagrar, dedicar.
Magtalagá; italagá.

Consecration, n. [consicrécion]
Consagracion.
Pagtatalagá.

Consecutive, adj. [consékiutiv]
Consecutivo.
Sunodsunod.

Consent, n. [consént]
Consentimiento.
Kapahintulutan, pahintulot.

Consent, v. [consént]
Consentir, conceder, permitir.
Pahintulutan, itulot, magpahintulot, pumayag.

Consequence, n. [cónsecuens]
Consecuencia, resulta.
Pinangyarihan, kináhinatnan.

Consequent, adj. [cónsecuent]
Consiguiente, consecutivo.
Nákakasunod.

Consequent, n. [cónsecuent]
Consecuencia.
Káhinatnán.

Consequential, adj. [consecuéncial]
Consecutivo.
Nákakasunod.

Consequently, adv. [cónsicuentli]
Por consiguiente.
Dahil dito.

Conservation, n. [consoervécion]
Conservacion.
Pagpapanatili, pagpapalagì.

Conservative, adj. [consérvativ]
Conservativo.
Dî nasisirà, namamalagì, nananatili.

Conservator, n. [conservetor]
Conservador; protector.
Tagapagpanatili, tagapamalagì; tagakandilì.

Conserve, n. [cónserv]
Conserva.
Tinggal, imbak.

Conserve, v. [cónserv]
Conservar, cuidar.
Ingatan, pag-ingatan.

Consider, v. [consíder]
Considerar, pensar, meditar, examinar.
Akalain, dilidiliin, bulayin, isipin, gunitain, wariin.

Considerable, adj. [consíderabl]
Considerable.
Mapakukundanganan.

Considerate, adj. [consíderet]
Considerado, prudente, atento, discreto.
Mapagwarì, mabait, mahinahon, mahinhin.

Consideration, n. [considerécion]
Consideracion; reflexion; importancia, valor, mérito.
Pakundangan; warì, gunitâ, dilidilì; halaga, kabuluhan, saysay.

Consign, v. [consáin]
Consignar ó entregar á otro alguna cosa; ceder.
Ipagkaloob, ibigay.

Consignee, n. [consainí]
Agente.
Kátiwalà sa isang pagkabuhay ó pangangalakal.

Consignment, n. [consáinment]
Consignacion.
Padalá.

Consist, v. [consíst]
Consistir.
Ipagka..., ika..., ipagkagayon.

Consistence, n. [consístens]
Consistencia, conformidad, estabilidad.
Kalagayan, katibayan, kapanatilihán, pagkakaayon.

Consistency, n. [consístensi]
Consistencia, conformidad, estabilidad.
Kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon.

Consistent, adj. [consístent]
Consistente, firme, sólido.
Matibay, matatag, masinsin.

Consistorial, adj. [consistórial]
Consistorial.
Nauukol sa kapulungan ng mga pinunò ng isang relihyon.

Consistory, n. [consístori]
Consistorio.
Hukuman ó kapulungan ng mga pinunò ng isang relihyon.

Consolable, adj. [consólabl]
Consolable.
Mangyayaring maalíw.

Consolation, n. [consolécien]
Consolacion, alivio.
Alíw, kaaliwan.

Consolatory, adj. [consóletori]
Consolatorio.
Nakaaalíw.

Console, v. [consól]
Consolar, confortar.
Umalíw.

Consoler, n. [consóler]
Consolador.
Tagaaliw, mang-aaliw.

Consolidate, v. [consólidet]
Consolidar, consolidarse.
Isama, isapì ilakip; magsama, magsapì, maglakip.

Consolidation, n. [consolidécion]
Consolidacion, conjuncion.
Pagkakaisa, pagkakasama, pagkakasapì, pagkakalakip.

Consonance, n. [cónsonans]
Consonancia, rima, armonia.
Pagkakatugmâ, pagkakabagay ng tinig.

Consonant, n. [cónsonant]
Consonante.
Katinig, katingig, katugmâ.

Consort, n. [cónsort]
Consorte; esposo, esposa.
Kasama; asawa.

Consort, v. [consórt]
Asociarse; casar.
Magsama; mag-asawa.

Conspicuous, adj. [conspíkiues]
Conspicuo, eminente, ilustre, famoso, distinguido.
Magiting, bunyî, litáw, tangì, bantog.

Conspiracy, n. [conspíresi]
Conspiracion.
Pagbabangon ng isang panghihimagsik.

Conspirator, n. [conspíretor]
Conspirador.
Ang nagbabangon ng panghihimagsik.

Conspire, v. [conspáir]
Conspirar, conjurarse.
Magbangon ng panghihimagsik.

Conspirer, n. [conspáirer]
Conspirador.
Ang nagbabangon ng panghihimagsik.

Constable, n. [cónstabl]
Constable.
Konstabularyo.

Constancy, n. [cónstansi]
Constancia, perseverancia.
Tiyaga, katiyagaan.

Constant, adj. [cónstant]
Constante, perseverante.
Matiyagâ.

Constellation, n. [constelécion]
Constelacion.
Kapisanan ng mga talà't bituin.

Consternation, n. [consternécien]
Consternacion, atolondramiento, terror.
Gulo, pagkatulig, takot, gulat.

Constipate, v. [cónstipet]
Constiparse.
Sipunin.

Constipation, n. [constipécion]
Constipacion.
Sipon.

Constituency, n. [constituénsi]
Junta electoral.
Kapisanan ng nagsisiboto.

Constitution, n. [constitiúcion]
Constitucion.
Pagkatatag.

Constitutional, adj. [constitiúcional]
Constitucional.
Ayon sa pagkatatag.

Constrain, v. [constrén]
Constreñir, restringir, impedir.
Pumigil, pigilin, umampat, ampatin.

Constraint, n. [constrént]
Constreñimiento.
Pagpigil, pag-ampat.

Constrict, v. [constríct]
Constreñir, apretar, estrechar, encoger.
Pigilin, higpitan, paurungin.

Constriction, n. [constriccion]
Constriccion, encogimiento.
Paghigpit, pag-urong.

Construct, v. [constráct]
Construir, edificar.
Gumawâ, gumawâ ng gusalì.

Construction, n. [constráccion]
Construccion.
Paggawâ, paggawâ ó pagkágawâ ng gusalì.

Construe, v. [cónstriu]
Construir; interpretar, explicar.
Magtatag; magpaliwanag, magpaaninaw.

Consul, n. [cónsoel]
Consul.
Konsul.

Consular, adj. [cónsiuloer]
Consular.
Ukol sa gáwain ng konsul.

Consulate, n. [cónsiulet]
Consulado.
Káwanihan ng konsul.

Consult, v. [consált]
Consultar.
Sumanggunì, magtanong.

Consultation, n. [consaltécion]
Consulta.
Sanggunì.

Consume, v. [consiúm]
Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse.
Umubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos.

Consumer, n. [consiúmer]
Consumidor, parroquiano.
Tagaubos, tagabilí, sukì.

Consummate, v. [cónsiumet]
Consumar, terminar.
Tapusin, ubusin.

Consummation, n. [consiumécion]
Consumacion.
Katapusan.

Consumption, n. [consémcion]
Consuncion, disipacion; tisis.
Pagkaubos, pagkawalâ; sakit na pagkatuyô, ítika.

Consumptive, adj. [consémtiv]
Consuntivo; tísico.
Nauubos, nawáwalâ; nátutuyô, iniitika, natitisis.

Contact, n. [cóntact]
Contacto.
Hipò, sagì, salíng.

Contagion, n. [contédchen]
Contagio.
Hawa, pagkahawa.

Contagious, adj. [contédches]
Contagioso.
Nakakahawa.

Contain, v. [contén]
Contener, caber.
Magkaroon, magtaglay, maglamán, maglulan, magkasya.

Contaminate, v. [contáminet]
Contaminar, manchar, corromper.
Mahawa, masirà; mabulok; madungisan.

Contamination, n. [contaminécion]
Contaminacion.
Pagkahawa.

Contemn, v. [contém]
Despreciar, menospreciar.
Hamakin, murahin.

Contemplate, v. [contémplet]
Contemplar, meditar.
Magdilìdilì, magbulay, magwarì, gumunitâ, magnilay.

Contemplation, n. [contemplécion]
Contemplacion; estudio, consideracion.
Pagmamalas, pagwawarì, pagninilay, gunitâ.

Contemplative, adj. [contémpletiv]
Contemplativo.
Mapagmalas, mapagwarì, mapaggunitâ, mapagnilay.

Contemporaneous, adj. [contemporénies]
Contemporáneo, coetáneo.
Kapanahon, kasabay.

Contemporary, adj. [contémporeri]
Contemporáneo, coetáneo.
Kapanahon, kasabay.

Contempt, n. [contémpt]
Desprecio, menosprecio.
Paghamak, pag-alipustâ, pagmura, pintas, lait.

Contemptible, adj. [contémtibl]
Despreciable, desestimado, vil.
Hamak, ilipustâ, kalait-lait.

Contemptuous, adj. [contémchiues]
Desdeñoso, insolente, despreciador.
Mapaghamak, mapagalipustâ, mapaglait, palapintas, bastós, magaspang.

Contend, v. [conténd]
Contender, disputar, altercar.
Lumaban, makipagaway, makipagtalo.

Contendent, n. [conténdent]
Contendiente, antagonista.
Kalaban, kaaway, katalo.

Content, adj. [cóntent]
Contento.
Masayá, galak, twâ, nasisiyahangloob, galak, lugod.

Content, n. [contént]
Contentamiento, satisfaccion.
Kasiyahan ng loob, sayá, galak, twâ, kaluguran, lugod.

Content, v. [contént]
Contentar, satisfacer.
Masiyahán, malugod, matwâ, magalák, masayahán.

Contention, n. [conténcion]
Contencion, altercacion, debate, competencia.
Pagtatalo, pagpupunyagian, pagpapaínaman.

Contentious, adj. [conténcies]
Contencioso, litigioso.
Palataló, mapagbasag-ulo, palaaway, mapag-usap.

Contentment, n. [conténtment]
Contentamiento, satisfaccion.
Kasiyahan ng loob, lugod, kasayahan.

Contest, n. [contést]
Contienda, disputa, debate, altercacion.
Pagtatalo, pungyagian, koponán, labanan.

Contest, v. [contést]
Contender, disputar, competir.
Lumaban, makipagtalo, makipagpungyagî.

Contestant, adj. [contéstant]
Contendiente.
Nakikipagtalo, nakikipagpungyagî, kalaban.

Contestation, n. [contestecion]
Contestacion.
Sagot, kasagutan.

Context, n. [cóntecst]
Contexto, contenido.
Ang nilalamán.

Contiguity, n. [contiguiúti]
Contigüedad.
Lapit, kalapitan.

Contiguous, adj. [contíguies]
Contigüo.
Kalapít, katabí.

Continence, n. [cóntinens]
Continencia, templanza.
Pagpipigil, hinahon.

Continency, n. [cóntinensi]
Continencia, templanza.
Pagpipigil, hinahon.

Continent, adj. [cóntinent]
Continente.
Mapagpigil, mahinahon.

Continent, n. [cóntinent]
Continente.
Kontinente, ó malawak na lupà.

Continental, adj. [continéntal]
Continental.
Nauukol sa kontinente.

Contingence, n. [contíndchens]
Contingencia.
Pagkakátaon, hindî akalain.

Contingency, n. [contíndchensi]
Contingencia.
Pagkákataon, hindî akalain.

Contingent, adj. [contíndchent]
Contingente, casual.
Nagkátaon, hindî sinasadyâ.

Continual, adj. [contíniual]
Continuo.
Patuloy.

Continuance, n. [contíniuans]
Continuacion, permanencia, duracion.
Tuloy, tagál, láon.

Continuation, n. [continiuécion]
Continuacion, duracion.
Pagtutuloy, pagtatagal.

Continue, v. [contíniu]
Continuar.
Magpatuloy, ipagpatuloy.

Continuous, adj. [contíniues]
Continuo.
Patuloy, sunód-sunod.

Contort, v. [contórt]
Torcer.
Baluktutin, pilipitin.

Contortion, n. [contórcion]
Contorsion.
Pagbabaluktot, pagpipilipit.

Contour, n. [contúr]
Contorno.
Buong palibot, buong paligid.

Contraband, adj. [cóntraband]
Prohibido, ilegal.
Bawal, labag sa kautusan.

Contraband, n. [cóntraband]
Contrabando.
Laban sa utos ng pámáhalaan.

Contrabandist, n. [cóntrabandist]
Contrabandista.
Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng pámahalaan.

Contract, n. [contráct]
Contrato.
Káyarian, kásunduan, sálitaan.

Contract, v. [contráct]
Contratar.
Makipagkáyarî, makipagkásundô.

Contraction, n. [contráccion]
Contraccion, abreviatura.
Pag-iisá ng dalawang sálitâ.

Contractor, n. [contráctor]
Contratante, contratista.
Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang gáwain.

Contradict, v. [contradíct]
Contradecir, oponerse.
Kataluhin; sumalangsang, sumumáng.

Contradiction, n. [contradíccion]
Contradiccion, contrariedad.
Kataló, kalaban, sumáng.

Contradictory, adj. [contradíctori]
Contradictorio.
Kataló, kalaban.

Contrariwise, adv. [cóntreriuais]
Al contrario.
Pasalungat, pabaligtad.

Contrary, n. [cóntreri]
Contrario, opuesto.
Salungat, laban, salangsang, labag.

Contrast, n. [cóntrast]
Contraste, oposicion.
Pagkakaiba, pagkasalangsang.

Contrast, v. [cóntrast]
Contrastar, oponer.
Sumalangsang.

Contravene, v. [contravín]
Contravenir, oponerse, obrar en contra.
Lumabag, sumalangsang, sumway.

Contravention, n. [contravéncion]
Contravencion.
Paglabag, pagsalangsang, pagsway.

Contribute, v. [contríbiut]
Contribuir, ayudar, cooperar.
Umabuloy, umambag; tumulong.

Contribution, n. [contribiúcion]
Contribucion; cooperacion.
Abuloy, ambag.

Contributor, n. [contríbiutor]
Contribuyente.
Umaabuloy, umaambag.

Contrite, adj. [cóntrait]
Contrito, arrepentido, penitente.
Nagsisisi.

Contrition, n. [contrícion]
Contricion.
Pagsisisi.

Contrivance, n. [contráivans]
Idea, designio, concepto; invencion, artificio.
Isipan, paraan, hakà; kathâ.

Contrive, v. [contráiv]
Idear, imaginar; inventar.
Pumaraan, umisip, humakà, humathâ.

Control, n. [contról]
Sujecion, freno.
Panugpô, pangpigil.

Control, v. [contról]
Reprimir, restringir.
Sumugpô, sugpuin; pigilin.

Controversial, adj. [contróvercial]
Lo que pertenece á las controversias.
Nauukol sa pagtatalo.

Controversy, n. [contróversi]
Controversia, disputa.
Pagtatalo.

Controvert, v. [contróvert]
Controvertir, disputar.
Makipagtalo.

Contumacious, adj. [contiuméciæs]
Contumaz, terco.
Matigas ang ulo, mapurol ang ulo.

Contumacy, n. [cóntiumesi]
Contumacia, terquedad.
Katigasan ng ulo, kapurulan ng ulo.

Contumelious, adj. [contiumílious]
Contumelioso, sarcástico, injurioso, difamatorio.
Mapaghamak, mapaglait, mapanirang puri.

Contumely, n. [cóntiumeli]
Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio.
Pahamak, lait, paninirang puri.

Contuse, v. [contiúz]
Contundir, magullar, golpear.
Bumugbog, lumamog.

Contusion, n. [contiúcion]
Contusion.
Bugbog.

Conundrum, n. [conémdroem]
Acertijo, adivinanza.
Bugtong.

Convalescence, n. [convalésens]
Convalecencia.
Pagpapalakás pagkatapos na magkasakít.

Convalescent, adj. [convalésent]
Convaleciente.
Nagpapalakas [na galing sa sakít].

Convalescent, n. [convalésent]
Convaleciente.
Taong bagong kagagalíng sa sakít.

Convene, v. [convín]
Convocar, congregar.
Magpisan, magtipon.

Convenience, n. [convíniens]
Conveniencia, comodidad, conformidad.
Kaukulan, ginghawa, kabagayan.

Convenient, adj. [convínient]
Conveniente, cómodo, propio.
Ukol, bagay, akmâ, marapat.

Convent, n. [cónvent]
Convento.
Bahay-parì, kombento.

Convention, n. [convéncien]
Convencion, asamblea, congreso.
Katipunan, kapulungan, típanan.

Conventional, adj. [convéncioenal]
Convencional.
Pasubalì sa pangyayarihan, kung, pagka....

Conventual, adj. [convénchiual]
Conventual.
Nauukol sa bahay-parè nauukol sa kombento.

Converge, v. [convérdch]
Converger, dirigirse á un mismo punto.
Magtagpô sa isang dulo ang dalawang guhit.

Convergence, n. [convérdchent]
Convergencia.
Pagtatagpô sa isang dulo ng dalawang guhit.

Conversant, adj. [cónvoersant]
Versado en, experimentado, familiar.
Nakatatalós, nakababatid, sanáy, bihasá, maalam.

Conversation, n. [convoersécioen]
Conversacion.
Sálitaan, úsapan.

Converse, v. [cónvoers]
Conversar, platicar.
Makipag-usap, makipagsalitaan.

Converse, n. [cónvoers]
Conversacion, plática.
Sálitaan, úsapan.

Conversion, n. [convercien]
Conversión.
Pagkaakít, pagbabagong-loob.

Convert, v. [convért]
Convertir; convertirse.
Maakit, magbagong-loob.

Convert, n. [convért]
Converso.
Naakít, nagbagong-loob.

Convertible, adj. [convértibl]
Convertible, trasmutable.
Mangyayaring akitín, nababago.

Convex, adj. [cónvecs]
Convexo.
Kukób, malukom, lukob, umbok ang gitnâ.

Convex, n. [cónvecs]
Cuerpo circular.
Kukób, lukob, lukom.

Convey, v. [convé]
Trasportar, trasmitir.
Maglipat, maghatid.

Conveyance, n. [convéant]
Conduccion, trasporte.
Paghahatid, paglilipat.

Convict, adj. [convíct]
Convencido.
Hikayát, akít.

Convict, n. [cónvict]
Convicto.
Ang kumikilala ng sarilíng sala, ang napakikilalang salarín.

Convict, v. [convíct]
Convencer.
Humikayat, umakít.

Conviction, n. [convíccion]
Conviccion.
Sariling paniniwalà.

Convince, v. [convíns]
Convencer.
Humikayat, umakít.

Convivial, adj. [convívial]
Sociable, hospitalario.
Mabuting makisama, mapagpatuloy.

Conviviality, n. [convivíaliti]
Sociabilidad.
Pakikisama.

Convocate, v. [cónvoket]
Convocar, citar.
Tumawag ng pulong.

Convocation, n. [convokécion]
Convocacion.
Pagpupulong.

Convoke, v. [convóc]
Convocar, citar.
Tumawag ng pulong.

Convolve, v. [convólv]
Arrollar, revolver.
Umikid; ikirin.

Convoy, n. [cónvoi]
Convoy.
Kumboy.

Convoy, v. [convói]
Convoyar.
Maghatid; ihatid.

Convulse, v. [convéls]
Convelerse; irritarse.
Pulikatin; mamanhid.

Convulsion, n. [convélcion]
Convulsion; espasmo.
Pulikat; pamanhid.

Convulsive, adj. [convélsiv]
Convulsivo.
Náuukol sa pulikat.

Cony, n. [cóni]
Conejo.
Koneho.

Coo, v. [cu]
Arrullar, enamorar.
Sumiyap; sumuyò, makiusap ng pag-ibig.

Cook, n. [cuc]
Cocinero.
Manglulutò, tagapangusinà, tagapaglutò, kosinero.

Cook, v. [cuc]
Cocinar.
Maglutò, mangusinà.

Cookery, n. [cúkeri]
Arte de cocinar.
Karunungan sa paglulutò.

Cool, adj. [cul]
Frio, fresco.
Malamig.

Cool, v. [cul]
Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar.
Magpalamig; palamigin.

Cooler, n. [cúler]
Enfriadera.
Sisidlang pálamigan.

Coolness, n. [cúlnes]
Frialdad, tibieza.
Lamig, kalamigan.

Coom, n. [cum]
Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las ruedas
de los carros y coches.
Kulilì ng hurnó; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa mga ehe
ng mga gulong ng karro at karwahe.

Coop, n. [cup]
Caponera, gallinero; redil para ganado lanar.
Kulungan, tangkal.

Coop, v. [cup]
Enjaular, encarcelar.
Isilid sa kulungan.

Cooper, n. [cúper]
Tonelero.
Tagagawâ ng bariles.

Cooper, v. [cúper]
Hacer ó fabricar barriles.
Gumawâ ng bariles.

Cooperate, v. [coóperet]
Cooperar.
Tumulong; tulungan.

Cooperation, n. [cooperecion]
Cooperacion.
Tulong.

Cooperator, n. [coóperetor]
Cooperador.
Ang tumutulong.

Coordinate, adj. [coórdinet]
Coordinado.
Kaayos.

Coordination, n. [coordinécien]
Coordinación.
Pagsasaayos.

Copartner, n. [copártner]
Compañero; socio.
Kasama; kasamá.

Cope, n. [cop]
Capa pluvial.
Sutana, damit na mahabà.

Cope, v: [cop]
Cubrir, competir, contender, disputar.
Magtakip; makipaglaban, makipagtalo.

Copier, n. [cópier]
Copiante, copista.
Tagasalin, mánanalin.

Coping, n. [cóping]
Cumbre de edificio.
Taluktok ng gusalì.

Copious, adj. [cópioes]
Copioso, abundante.
Marami, saganà.

Copiously, adv. [cópioesli]
Copiosamente, en abundancia.
Na pagkarami, na pagkasaganà.

Copiousness, n. [cópioesnes]
Abundancia, copia.
Dami, karamihan, saganà, kasaganaan.

Copper, n. [cópper]
Cobre.
Tansong pulá.

Coppersmith, n. [cópersmiz]
Calderero.
Manggagawà sa tansong pulá.

Copper-work, n. [cóper-werk]
Fábrica de cobre.
Gáwaan ng tansong pulá.

Copulate, v. [cópiulet]
Unir, juntar.
Iugnay, isugpong.

Copulative, adj. [cópiuletiv]
Copulativo, conjuntivo.
Pang-ugnay, panugpong.

Copy, n. [cópi]
Copia, ejemplar de algun libro.
Salin.

Copy, v. [cópi]
Copiar, trasladar algun escrito.
Magsalin, humwad, pumaris; isalin.

Copy-book, n. [cópibuk]
Cuaderno; copiador de cartas.
Kwaderno; salinán ng sulat.

Copyright, n. [cópirait]
La propiedad de una obra literaria.
Pagka may arì ng isang kathâ ó akdâ.

Coquet, v. [cokét]
Cocar, cortejar.
Gumirì, magpaibig, lumandî.

Coquetry, n. [cokétri]
Coquetería.
Kalandian, kagaslawan.

Coquette, n. [cokét]
Coqueta.
Landî, magaslaw.

Coquettish, n. [cokétish]
Coqueta.
Landî, magaslaw.

Coral, n. [córal]
Coral.
Koral, bulaklak na bató.

Cord, n. [cord]
Cuerda, cordel.
Lubid, panalì.

Cord, v. [cord]
Encordelar.
Talian ng lubid.

Cordage, n. [córdedch]
Cordaje.
Mga lubid at pisì.

Cordial, adj. [córdial]
Cordial, sincero.
Tapat, tapat na loob.

Cordiality, n. [cordiáliti]
Cordialidad, sinceridad.
Katapatang loob, pagkatapat na loob.

Core, n. [cor]
Cuesco, fondo ó centro de alguna cosa.
Ubod.

Cork, n. [cork]
Corcho, tapon.
Tapon, pasak.

Cork, v. [cork]
Tapar botellas con corchos.
Tapunán, pasakan ng tapon.

Corkscrew, n. [córcscriu]
Tirabuzon.
Tirabusón, pangbunot ng tapon.

Corn, n. [corn]
Grano, mais, fruto y semilla de las mieses.
Mais, butil na gugulayin.

Corn, v. [corn]
Salar.
Asnán.

Corn-cob, n. [corncób]
Mazorca.
Busal ng mais.

Corner, n. [córner]
Ángulo, esquina, rincon.
Sulok, kantó, pánulukan.

Cornered, adj. [córnerd]
Angulado, esquinado.
Nakasulok.

Cornet, n. [córnet]
Corneta.
Korneta, patunog na tansô, tambuling tansô.

Cornice, n. [córnis]
Cornisa.
Gilid ng pinid, gilid.

Corona, n. [coróna]
Corona.
Korona, putong.

Coronation, n. [coronécien]
Coronacion.
Pagpuputong ng korona.

Coroner, n. [córoner]
Coronel ó oficial que hace la inspeccion jurídica de los cadáveres.
Tagalitis ng hukuman sa bangkay.

Coronet, n. [córonet]
La corona particular que corresponde á los títulos segun su clase.
Ang namumukod na korona na naghahayag ng urì ng kataasan.

Corporal, adj. [córporal]
Corporal, corpóreo.
Nahihinggil sa katawan.

Corporal, n. [córporal]
Cabo.
Kabo ng kawal.

Corporate, adj. [córporet]
Formado en cuerpo ó en comunidad.
Kasama, kalakip.

Corporation, n. [corporécion]
Corporacion.
Samahán.

Corporeal, adj. [corpórial]
Corpóreo.
May katawan.

Corps, n. [corps]
Cuerpo de ejército, regimiento.
Hukbó.

Corpse, n. [corps]
Cadaver.
Bangkay.

Corpulence, n. [córpiulens]
Corpulencia.
Kayabungan, yabong.

Corpulency, n. [córpiulensi]
Corpulencia.
Kayabungan, yabong.

Corpulent, adj. [córpiulent]
Corpulento.
Mayabong.

Corpus-Christi day, n.
Dia de Corpus.
Kaarawan ng Korpus.

Correct, adj. [corréct]
Correcto.
Tuós, tamà, matwid.

Correct, v. [corréct]
Corregir; reprender; castigar.
Isaayos; sawayin; parusahan.

Correction, n. [corrécien]
Correccion, castigo.
Paghuhusay, pag-aayos; parusa.

Correctness, n. [corréctnes]
Exactitud.
Katuusan.

Correlative, adj. [corréletiv]
Correlativo.
Kaakmâ, kaadhikâ.

Correspond, v. [correspónd]
Corresponder.
Gumanting-loob; umayon.

Correspondence, n. [correspóndens]
Correspondencia.
Pakikipagsulatan.

Correspondent, adj. [correspóndent]
Correspondiente, conveniente.
Ukol, marapat, ayon.

Correspondent, n. [correspóndent]
Correspondiente.
Tagasulat, katiwalà sa pakikipagsulatan; kasulatán.

Corridor, n. [córridor]
Corredor.
Salas.

Corrigible, adj. [córridchibl]
Corregible.
Máisasaayos, mapabubuti.

Corroborate, v. [corróboret]
Corroborar.
Magpatibay, umayon.

Corroboration, n. [corroborécion]
Corroboracion.
Pagpapatibay, pagsang-ayon.

Corrode, v. [corród]
Corroer.
Sumirà; kalawangin.

Corrosion, n [corrócioen]
Corrosion.
Kasiràan; kalawang.

Corrosive, adj. [corrósiv]
Corrosivo.
Siraín, kálawangin.

Corrugate, adj. [córriuguet]
Encogido, arrugado.
Kulubot.

Corrugate, v. [córriuguet]
Arrugar.
Kumulubot.

Corrupt, adj. [corrápt]
Corrumpido, depravado.
Sirâ, hamak, masamâ, bulok.

Corrupt, v. [corrápt]
Corromper, infectar, pudrir.
Masirà, mabulók, mápahamak.

Corruptible, adj. [corráptibl]
Corruptible.
Siraín, bubúlukin.

Corruption, n. [corrápcioen]
Corrupcion, vicio, pudredumbre.
Pagkasirà, pagkabulok, pagkapahamak.

Corruptive, adj. [corráptiv]
Corruptivo.
Nakasisirà, nakabubulok, nakapagpapahamak.

Corsair, n. [corsar]
Corsario, pirata.
Tulisang dagat.

Corselet, n. [córslet]
Coselete.
Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan.

Corset, n. [córset]
Corsé, corpiño.
Kursé.

Coruscate, v. [corásket]
Relucir, resplandecer.
Kuminang, kumintab.

Coruscation, n. [coráskecion]
Resplandor.
Kinang, kintab.

Cosmetic, adj. & n. [cozmétic]
Cosmético.
Anomang kathâ na pangpakinis ng balat.

Cosmopolitan, n. [cozmopólitan]
Cosmopolita.
Tao na ang kinikilalang bayan niya'y ang sangdaigdig.

Cost, n. [cost]
Coste, precio.
Halagá.

Cost, v. [cost]
Costar.
Magkahalagá.

Costal, adj. [cóstal]
Lo perteneciente á las costillas.
Nauukol sa tadyang.

Costly, adj. [cóstli]
Costoso, suntuoso, caro.
Magugol, mahalaga, mahal.

Costume, n. [cóstium]
Traje, la usanza y estilo de diferentes paises.
Pananamit.

Cot, n. [cot]
Cabaña, choza.
Dampâ, bahay na munti kubo.

Cotemporary, adj. [cotémporeri]
Contemporaneo.
Kapanahon, kasabay.

Coterie, n. [coterí]
Corrillo, coro, tertulia.
Umpukan, satsatan.

Cotillion, n. [cotílien]
Rigodon.
Rigudon.

Cottage, n. [cótedch]
Cabaña, choza.
Dampâ, kubo, bahay na muntî.

Cotter, n. [cóter]
Rústico, aldeano.
Taong bukid, taong mababang urì.

Cotton, n. [cótn]
Algodon; cotonía.
Sinulid; bulak.

Cotton-mill, n. [cótn-mil]
Hilandería de algodon.
Sínuliran.

Cotton-tree, n. [cótn-tri]
Algodonero.
Punò ng bulak.

Couch, n. [cáutch]
Lecho, canapé.
Sandalan, hiligán.

Cough, n. [cof]
Tos.
Ubó.

Cough, v. [cof]
Toser.
Umubó.

Coulter, n. [cólter]
Raja de arado.
Sudsod.

Councellor, n. [cáuncelor]
Concejal, individuo del concejo.
Konsehal, kasanggunì.

Counsel, n. [cáunsel]
Consejo, deliberacion.
Payo, hatol, pasiya.

Counsel, v. [cáunsel]
Aconsejar.
Pumayo, humatol.

Counsellor, n. [cáunselor]
Consejero, confidente.
Tagapayo, kasanggunì.

Council, n. [cáuncil]
Concilio ó consejo.
Kapulungan.

Count, n. [cáunt]
Cuenta.
Bilang.

Count, v. [cáunt]
Contar, numerar.
Bumilang.

Countenance, n. [cáuntinans]
Semblante, aspecto.
Pagmumukhâ, anyô.

Countenance, v. [cáuntinans]
Proteger, favorecer.
Kalingain, lingapin.

Counter, adv. [cáunter]
Contra, al contrario.
Laban, bagkus, subalì.

Counter, n. [cáunter]
Contador.
Pangbilang.

Counteract, v. [caunteráct]
Contrariar, impedir.
Hadlangan, pinsalâin.

Counteraction, n. [cáunteraccion]
Oposicion.
Hadlang, tutol.

Counterbalance, n. [cáunterbalans]
Contrapeso, equilibrio.
Pánimbangan.

Counterfeit, adj. [cáunterfit]
Falsificado, engañoso.
Dayà, hwad.

Counterfeit, n. [cáunterfit]
Falseador, impostor.
Magdarayà, manghuhwad.

Counterfeit, v. [cáunterfit]
Falsear, imitar.
Magdayà manghwad.

Counterfeiter, n. [cáunterfiter]
Falsario.
Magdarayà, manghuhwad.

Counter-mand, v. [cáunter-mand]
Contramandar.
Magbago ng utos.

Counterpane, n. [cáunterpen]
Colcha de cama, sobrecama.
Panapin sa hígaan.

Counterpart, n. [cáunterpart]
Parte correspondiente; duplicado, copia.
Kaukulang bahagi; salin.

Counterpoise, n. [caunterpó-iz]
Contrapeso, equilibrio.
Pánimbangan.

Counterpoise, v. [caunterpóiz]
Contrapesar, contrabalancear.
Manimbang.

Countersign, n. [cáuntersain]
Contraseña.
Tandâ na pinakahudyat.

Countersign, v. [cáuntersain]
Refrendar.
Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan.

Countess, n. [cáuntes]
Condesa.
Kondesa.

Counting-house, n. [cáunting-jáus]
Despacho.
Bahay-túusan, banko.

Countless, adj. [cáuntles]
Innumerable.
Dî mabilang.

Countrified, adj. [káuntrifaid]
Rústico, campesino.
Ukol sa bukid ó parang.

Country, adj. [cáuntri]
Rústico; campesino, agreste.
Ukol sa bukíd ó parang.

Country, n. [cáuntri]
Pais, region; aldea, campo; patria.
Lupain, lupà; parang, bukid; inang-bayan.

Country-man, n. [cáuntriman]
Paisano, compatriota; aldeano.
Kalupain, kababayan; taga bukid, taga nayon.

County, n. [cáunti]
Condado.
Lalawigan.

Couple, n. [kopl]
Par, lazo.
Dalawa, paris, pareha.

Couple, v. [kopl]
Unir, juntar; casar.
Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.

Couplet, n. [kóplet]
Copla.
Isang urì ng tulâ.

Coupling, n. [kópling]
Cópula.
Panalì.

Courage, n. [kéredch]
Corage, valor, bravura.
Tapang, lakas ng loob, kabuoan ng loob.

Courageous, adj. [kerédches]
Corajudo, animoso, valeroso.
Matapang, malakas ang loob, buô ang loob.

Courier, n. [cúrier]
Correo, mensagero.
Tagapagdalá ng sulat, at pahatid kawad, utusán.

Course, n. [cors]
Curso, carrera.
Takbó.

Course, v. [cors]
Cazar, perseguir; corretear.
Manghuli ng hayop, humabol; tumakbo.

Courser, n. [coúrser]
Corcel; corredor ó cazador de liebres.
Kabayong matulin; manghuhuli ng liebre.

Court, n. [cort]
Corte, tribunal de justicia.
Húkuman.

Court, v. [cort]
Cortejar, enamorar, adular.
Lumigaw, mangligaw, sumuyò.

Courteous, adj. [kérties]
Cortés, atento, civil, afable, urbano.
Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob.

Courtesy, n. [koúrtisi]
Cortesía.
Galang, pitagan, pagbibigay-loob.

Courtesy, v. [koúrtisi]
Hacer una cortesía, hablar ó tratar con cortesía.
Magbigay-galang, magbigay-pitagan, magbigayloob.

Court-house, n. [court-jáus]
Foro, tribunal.
Bahay-hukuman.

Court-martial, n. [court-márcial]
Corte marcial, consejo militar.
Hukumang militar; hukumang sundalo.

Court-plaster, n. [córt-plaster]
Tafetan ingles.
Patkó.

Courtship, n. [córtship]
Cortejo, galantería.
Panunuyò, pangliligaw.

Cousin, n. [káuzn]
Primo ó prima.
Pinsan.

Cove, n. [cov]
Ensenada, caleta.
Likô [sa dagat].

Covenant, n. [kóvenant]
Pacto, contrato, estipulacion, tratado.
Tipan, káyarian, kásunduan, sálitaan.

Covenant, v. [kóvenant]
Pactar, estipular.
Magtipan, magkáyarî, magkásundo.

Cover, n. [kóver]
Cubierta, tapadera; abrigo, techado.
Takip, tungtong, bubong karang, balot.

Cover, v. [kóver]
Cubrir, tapar.
Takpan, tungtungan, atipan.

Covering, n. [kóvering]
Ropa ó vestido.
Damit, suot, balabal.

Covert, n. [kóvert]
Cubierto, refugio, asilo.
Lingid, ampunan, kanlungan, dakong tagô.

Coverture, n. [kóverchiur]
Abrigo, refugio.
Kanlungan, tákbuhan.

Covet, v. [kóvet]
Codiciar, apetecer, ambicionar.
Mag-imbot, maghangad, manakím.

Covetous, adj. [kóvetoes]
Codicioso, ambicioso.
Sakím, mapag-imbot.

Covetousness, n. [kóvetoesnes]
Codicia, avaricia; ambicion, mezquindad.
Kasakiman, imbot, hangad na malabis.

Covey, n. [kóvi]
Nidada, pollada.
Inakáy.

Cow, n. [cau]
Vaca.
Baka.

Cow, v. [cau]
Acobardar, amedrentar, intimidar.
Tumakot, manakot.

Coward, n. [cóuard]
Cobarde, pusilánime.
Dwag, matatakutín, mahinà ang loob.

Cowardice, n. [cóuardis]
Cobardía, timidez, pusilanimidad.
Kadwagan, katakutan, kahinaan ng loob.

Cowardly, adj. [cóuardli]
Cobarde, pusilánime, tímido.
Dwag, matatakutín, mahinà ang loob.

Cower, v. [cáuer]
Agacharse.
Yumukod.

Cow-herd, n. [cáujerd]
Vaquero.
Tagapag-alagà ng baka.

Cowl, n. [cául]
Capuz.
Tukarol ng parè.

Coy, adj. [coi]
Recatado, reservado, modesto.
Walang kibó, mahihiyain.

Cozen, v. [kózn]
Engañar, defraudar.
Magdayà, mangdayà.

Cozenage, n. [kóznedch]
Fraude, engaño.
Dayà, hibò.

Crab, n. [crab]
Cangrejo.
Alimango, alimasag, talangkâ.

Crabbed, adj. [crábed]
Impertinente, ceñudo, severo.
Masungit, mabalasik, matigas ang loob.

Crack, n. [crac]
Crujido, estallido, estampido; hendedura, quebraje, rotura.
Putok, lagutok; lahang lamat, basag.

Crack, v. [crac]
Hender, rajar, romper; reventar.
Pumutok, magkalamat, mabasag.

Cracker, n. [cráker]
Galleta.
Galyetas.

Crackle, v. [crácl]
Crujir.
Humiging, lumagitik, lumagutok, umalatiit.

Cradle, n. [credl]
Cuna.
Duyan.

Cradle, v. [credl]
Meter en cuna; meser la cuna.
Ilagay sa duyan; ipagduyan.

Craft, n. [craft]
Arte, artificio, astucia.
Kathâ, laláng, katusuhan, kaswitikan.

Crafty, adj. [cráfti]
Astuto, artificioso.
Tuso, switik.

Crag, n. [crag]
Despeñadero, risco.
Batong mataas at matarík.

Cragged, adj. [crágued]
Escabroso, áspero.
Lumbaklumbak, hindî patag.

Craggy, adj. [crági]
Escabroso, áspero.
Lumbaklumbak, hindî patag.

Cram, v. [cram]
Llenar, atracarse de comida.
Magpakabundat.

Cramp, n. [cramp]
Calambre.
Pulikat; pamamanhid.

Cramp, v. [cramp]
Dar ó causar calambre.
Pulikatin; mamanhid.

Crane, n. [cren]
Grulla.
Tagak.

Cranium, n. [crénioem]
Cráneo.
Bao ng ulo, bungô.

Crank, n. [cranc]
Manecilla.
Puluhan.

Crannied, adj. [cránid]
Hendido.
Lahang, putók.

Cranny, n. [créni]
Grieta, hendedura.
Lahang, putok, bitak.

Crape, n. [crep]
Crespón.
Kayong manipis at maitim.

Crash, n. [crash]
Estallido.
Putok, lagitik.

Crash, v. [crash]
Estallar, rechinar.
Pumutok, lumagitik.

Crate, n. [cret]
Cesto grande.
Kaíng, lwelang.

Crater, n. [créter]
Crater.
Bungangà ng bulkán.

Cravat, n. [cravát]
Corbata.
Korbata.

Crave, v. [crév]
Rogar, suplicar, implorar.
Mamanhik, dumaing, sumamò.

Craven, n. [crévn]
Gallo vencido.
Tyopè, talunan.

Craving, adj. [créving]
Pedigüeño.
Palahingì, mapaghingì.

Craving, n. [créving]
Deseo ardiente.
Pita.

Craw, n. [cro]
Buche, bolsa ó seno de las aves.
Balunbalunan.

Crawfish, n. [crófish]
Cangrejo.
Alimasag, alimango.

Crawl, v. [crol]
Arrastrar, hormiguear.
Umusad, gumapang.

Crayfish, n. [créfish]
Cangrejo de rio.
Talangkâ.

Crayon, n. [créoen]
Lapiz.
Krayon.

Craze, v. [crez]
Quebrantar, romper.
Mabasag, masirà.

Craziness, n. [crézines]
Debilidad, locura.
Kahinaan, kaululan.

Crazy, adj. [crézi]
Lelo, loco.
Ulol, loko, baliw, sirâ ang ulo, sirâ ang isip.

Creak, v. [cric]
Crujir.
Lumagitik, umalatiit.

Cream, n. [crim]
Crema.
Kakang-gatâ.

Creamy, adj. [crími]
Lleno de crema.
Makakang-gatâ.

Crease, n. [cris]
Pliegue, plegadura.
Kulubot.

Crease, v. [cris]
Plegar.
Pangulubutin.

Create, v. [criét]
Crear.
Lumalang, lumikhâ.

Creation, n. [criécion]
Creacion.
Laláng, likhâ.

Creator, n. [criétor]
Criador.
May-lalang, may-likhâ, may-kapal.

Creature, n. [críchur]
Criatura.
Sanggol; nilaláng, nilikhâ, kinapal.

Credence, n. [crídens]
Creencia, crédito.
Paniwalà, tiwalà.

Credential, adj. [cridéncial]
Credencial.
Mapagkakatiwalaan.

Credible, adj. [crédibl]

Previous Part     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     Next Part
Home - Random Browse